Триесет и четвртата седница на Советот на Општината Куманово

Триесет и четвртата седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 25 февруари 2015 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

            За работа на Триесет и четвртата седница на Советот на Општината Куманово се предлага следниот

Дневен ред

 

  • Усвојување на записниците од  Триесет и втората и Триесет и третата седница на Советот на Општина Куманово
  1. Предлог-Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Б.С.Гојчо”, дел од Урбан блок 45, плански опфат меѓу ул. “Моша Пијаде”, КП 20381, КП 20382, КП 20383, ул. “Живко Чало” и крак на ул. “Моша Пијаде” Општина Куманово;
  2. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2015 година;
  3. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
  4. Советнички прашања