Триесет и девета седница на Советот на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 01 јули 2015 година (среда),со почеток во 10 часот.

Дневен ред

• Усвојување на записниците од Триесет и шестата, Третата вонредна, Четвртата вонредна и Триесет и седмата седница на Советот на Општина Куманово

1. Предлог – Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општината Куманово;
2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово за период од 01.01.2015 – 31.03.2015 година;
3. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Март 2015 година;
4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за период од 01.01.2015 – 31.03.2015 година;
5. Предлог – Правилник за определување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за имплементирање на мерките за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетска ефикасност во колективно домување во Општина Куманово;
6. Предлог – Одлука за пристапување на Општина Куманово како соосновач на
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група АБЕР 2015;
7. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 55-г, Плански опфат меѓу ул. “Максим Горки”, ул.”Бајрам Шабани”, ул. “Есперанто”, ул.”Франц Розман” и граница на наменска зона – Општина Куманово;
8. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 63, плански опфат меѓу ул. “Орце Николов , бул.”Трета МУБ”, ул.”ЈНА” и ул.”Евто Спасовски” – Општина Куманово;
9. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 59, плански опфат меѓу државен пат A1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул.”2001″, ул.”1″, ул. “Тоде Мендол” и граница на плански опфат на ГУП – Општина Куманово;
10. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 82, Плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември”, ул.”Индустриска” и КП 9703 – Општина Куманово;
11. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-м , плански опфат меѓу крак на ул. “Борис Кидрич”, Јавен паркинг, КП 14926/2, ул.”Љубе Гачев” и ул. “Киро Фетак” – Општина Куманово;
12. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е.”11-ти Октмври”, дел од Урбан блок 37, плански опфат меѓу ул. “Јоско Илиевски”, ул.”Јоско Илиевски 1″ , ул. “Новопланирана 1” и ул. “Гиго Цветковски” – Општина Куманово;
13. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Перо Чичо”, дел од Урбан блок 18, плански опфат меѓу граница на урбана единица 1, ул. “Ѓорче Петров”, ул.”Ѓорче Петров 1″, КП 19592, КП 19593 – Општина Куманово;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 327/3, м.в. Тескоча, КО Довезенце – Општина Куманово;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2068, м.в. Село, КО Клечoвце – Општина Куманово;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2217, м.в. Село, КО Клечoвце – Општина Куманово;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2255, м.в. Село, КО Клечовце – Општина Куманово;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4081/4, м.в. Велешки Пат, КО Куманово – Општина Куманово;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4304/2, м.в. Турски Гробишта, КО Романовце – Општина Куманово;
20. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2015 година;
21. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово.