Триесет и шестата седница на Советот на Општината Куманово


На 29 април 2015 година (среда), ќе се одржи  триесет и шестата седница на Советот на Општината Куманово со почеток во 10:00 часот.

Дневен ред 

 • Усвојување на записникот од Триесет и петтата седница на Советот на Општина Куманово 
 1. Збирен извештај за настанати штети и проценети последици од елементарна непогода – поплава, што се случи на 29.03.2015 година на подрачје на Општина Куманово;
 2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за I квартал од 2015 година;
 3. Буџетски календар;
 4. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2014 година;
 5. Финансиски извештаи/Годишна сметка на „ЈП „Водовод“- Куманово за 2014 година;
 6. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2014 година;
 7. Извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 2014 година;
 8. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2014 година;
 9. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2014 година;
 10. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2014 година;
 11. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ Куманово од 01.10.2014 – 31.12.2014 година;
 12. Извештај за работа на ЈП „Куманово – гас“- Куманово за 2014 година;
 13. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2014 година;
 14. Годишен Извештај за движење на заразни заболувања за 2014 година на подрачје на Општина Куманово;
 15. Годишен Извештај за 2014 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 16. Годишна Програма за 2015 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 17. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово со финансов извештај за 2014 година;
 18. Информација за извршено спроведување на мерките за субвенционирање на трошоци за комунални услуги со Извештај за бројот и структурата на опфатените лица во Општина Куманово за 2014 година;
 19. Предлог – Програма за управување со отпад во Општина Куманово за 2015 година;
 20. Локален акционен план за вклученост на собирачи на отпад во Општина Куманово;
 21. Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточниот плански регион (СИПР) 2009 – 2014 за 2014 година;
 22. Извештај за работење на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за период јануари – декември 2014 година;
 23. Предлог – Одлука за траен отпис на даночни задолжувања и бришење на даночни обврзници од евиденција во база на даночни обврзници на Општина Куманово кои имаат утврден недвижен имот на територија на Општина Липково и Општина Старо Нагоричане;
 24. Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на Општината Куманово;
 25. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на подвижни ствари – тезги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 26. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2014 година;
 27. Предлог – Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2015 година;
 28. Информација за процесот на легализација на бесправно изградени објекти на подрачјето на Општина Куманово за период 2011-2014 година;
 29. Предлог – Одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општината Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Куманово;
 31. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема во централното градско подрачје на град Куманово за 2015 година;
 32. Предлог – Програма за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2015 година;
 33. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Војо Карастојанов“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Браќа Филиповиќ“ и ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 63,  плански опфат меѓу ул. „Благој Илиев Гуне“, ул. „Страшко Симонов“, ул. „Вук Караџиќ“ и ул. „Орце Николов“ – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на ГУП за град Куманово за дел од УЕ „Стари Лозја“ УБ 11, дел од УЕ 1 УБ 7 и 24 и дел од УЕ „Тоде Мендол“ УБ 63-Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Долно Којнаре“, дел од УБ 4, плански опфат меѓу ул. „Никола Тесла“, граница на УЕ, граница на Урбано подрачје и граница со КП 7543/3, КП 7543/1 и КП 7552 – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 19467/1 и 19467/2, за дел од УЕ „Б. С. Гојчо“ УБ 44, плански опфат на ул. „Љупчо Арсов“ – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на  Детален урбанистички план за дел од УЕ „11-ти Октомври“, дел од УБ 37, плански опфат меѓу ул. „Јоско Илиевски“, ул. „Гиго Цветковски“, ул. „Новопланирана 1“ и Пешачка патека 2 – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на  Детален урбанистички план за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 29, плански опфат меѓу ул. „2001“, ул. „1“, пешачка патека и ул. „222“ – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 16, плански опфат меѓу ул. „Веселин Маслеша“, ул. „Михајло Пупин“, ул. „Ѓорче Петров“, КП 12928, КП 12927, ул. „Будимир Димковски“ и пешачка патека – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 18, плански опфат меѓу краци на ул. „Ѓорче Петров“ – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Трета МУБ“, дел од УБ 49, плански опфат ул. „Васил Драгомански“, ул. „Новопланирана“, пешачка патека и ул. „Тоде Димковски Думба“ – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на  Детален урбанистички план за дел од УЕ „Трета МУБ“, дел од УБ 49, плански опфат меѓу ул. „Трета МУБ“, пешачка патека, ул. „Новопланирана 2“, ул. „Панчевачка“ и пешачка патека – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Зелен Пазар“, ул. „Страшко Симонов“ и ул. „Војо Карастојанов“ – Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 56, плански опфат меѓу ул. „Поток Серава“, пешачка патека, ул. „Младен Стојановиќ“ и ул. „101“ – Општина Куманово;
 46. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Проевце“, дел од УБ 23-а, плански опфат меѓу ул. „Сервисна улица 1“, ул. „Сервисна улица 2“, граница на Урбана Единица и Урбан Блок, пешачка улица и ул. „Станбена улица 2“ – Општина Куманово;
 47. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на ДУП за дел од УЕ „11-ти  Октомври“, дел од УБ 40, плански опфат меѓу ул. „Црнотравска“, ул. „Доне Божинов“, граница на наменска зона, ул. „27-ми Март“ и ул. „Тодор Велков“ – Општина Куманово;
 48. Предлог Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Х.Т.Карпош“, дел од УБ 64-б, плански опфат меѓу ул. „11-ти Октомври“, ул. „Х.Т.Карпош“, ул. „Ристовац“ и ул. „1-ви Мај“ – Општина Куманово;
 1. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, Урбан блок 65-з – Општина Куманово;
 2. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 65-г, плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков”, ул. “Цар Самоил” и ул. “Пролетерски Бригади” – Општина Куманово;
 3. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Стари Лозја”, дел од Урбан блок 10, плански опфат меѓу ул. “2012”, ул. “Михајло Пупин”, ул. “101”, ул. “201”, ул. “202” и пешачка патека – Општина Куманово;
 4. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 61, плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул. “Киро Антевски” и ул. “1” – Општина Куманово;
 5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 420 и 1703-дел, м.в. Лозјиште, КО Новосељане – Општина Куманово;
 1. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Октомври”, дел од Урбан блок 38, плански опфат меѓу ул. “Никола Тесла”, ул. “2008”, ул. “Јоско Илиевски”  и граница на Урбана единица – Општина Куманово;
 2. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 347/3, м.в. Герен, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 3. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 695, м.в. Мајорово Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1517, м.в. Мртвица, КО Доброшане-вон г.р.- Општина Куманово;
 5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 930, м.в. Грашишче, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1883, м.в. Присој, КО Живиње- Општина Куманово;
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1500-дел, м.в. Костурац, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на наменaта на земјиштето предвидена со важечки ГУП ССТ (сервиси,складови и терцијални дејности) во Б5 хотели, за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 74, за КП 22819/1 – Општина Куманово.