Триесет и трета седница на Совет на Општина Куманово


Во среда на 11 февруари 2015 година со почеток во 10 часот ќе се оржи триесет и трета седница на Совет на Општина Куманово. На дневен ред ќе бидат следниве точки:

 

Дневен ред

 

 1. Извештај за реализирани програмски активности од Програмата за локален економски развој и развој на информатичка технологија (ИТ) на Општина Куманово за 2014 година;
 2. Предлог – Програма за локален економски развој и развој на информатичка технологија (ИТ) на Општина Куманово за 2015 година;
 3. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2014 година;
 4. Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2015 година;
 5. Предлог – Одлука за комунален ред во Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2015 година;
 7. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2014 година;
 8. Предлог – Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2015 година;
 9. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 01 јануари 2014 година до 31 декември 2014 година;
 10. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти “Куманово – Гас” Куманово;
 11. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка  на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 15866/1,15866/2,15865/1,15865/2 и 26260/6 за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-д и 64-ѓ, плански опфат меѓу ул. “Х.Т.Карпош”  и ул. “Дрвар” – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”,  дел од Урбан блок  64-м, плански опфат меѓу крак на ул. “Борис Кидрич” , Јавен Паркинг, КП 14926/2, ул.”Љубе Гачев” и ул. “Киро Фетак” – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок  67, плански опфат меѓу ул. “Вера Јоциќ”, ул.”Сава Ковачевиќ”, ул. “11-ти Октомври”  и ул. “Србо Томовиќ” – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 40/1, м.в. Голема Страна, КО Биљановце-вон г.р. – Општина Куманово;
 15. Извештај за извршениот годишен попис во Општина Куманово со состојба на 31.12.2014 година;
 1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на зоните за градежните објекти и ценовникот за утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Куманово за утврдување на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, наследство и подарок