Триесет и втора седница на Советот на Општина Куманово


Утре со почеток во 10:00 ќе се оржи триесет и втора седница на Совет на Општина Куманово.

Дневен ред

• Усвојување на записниците од Триесеттата и Триесет и првата седница на Советот на Општина Куманово

1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2014 година;
2. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2015 година;
3. Програма за работа на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово за 2015 година;
4. Работна програма на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2015 година;
5. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 2014/2015 година;
6. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион „ЕКО – ЗОНА“;
7. Предлог – Решение за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион „ЕКО – ЗОНА“;
8. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 65, Плански опфат меѓу ул. “11-ти Октомври”, ул. “Пролетерски Бригади”, ул. “Црнотравска” и ул. “Братство и Единство” – Општина Куманово;
9. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ “Индустрија”, дел од УБ 78, плански опфат меѓу ул. „11-ти Ноември“, ул. „2005“, ул. „200“, граница на г.п 10 и државен пат А1 ( автопат Е-75 Скопје- Белград) – Општина Куманово;
10. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Гоце Делчев”, дел од Урбан блок 28, плански опфат меѓу ул. “Љубица Мијалковиќ”, пешачка патека, ул. “Мирче Ацев”, пешачка патека, ул. “Иван Горан Ковачиќ” и ул. “1” – Општина Куманово;
11. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 19471 за дел од УЕ „Б. С. Гојчо“, дел од 44, плански опфат меѓу ул. „Миле Кипра“ и ул. „Љупчо Арсов“ – Општина Куманово;
12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на магистралната улица „2001“ во ГУП од раскрсница со ул. „Биљановска“ до раскрсница со ул. „Новопланирана“ во ГУП за УЕ „Гоце Делчев“ УБ 26 и УБ 29 – Општина Куманово;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 658/3, м.в. Салиште, КО Кутлибег – Општина Куманово;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 906, 908, м.в. Село, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 8515/11, м.в. Ајдучка Чешма, КО Куманово – Општина Куманово;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу КП 2235/1, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2248/2, 2250/1, 2250/2, 2251/2, 2252/4, 2252/3, 2252/7, 2253/1, 2253/4, 2254/2, 2255/2, 2256/1, 2257/2, 2259/1, 2261/1, 2261/2, 2263/1, 2662, 2038, 2037, 2036, 2684 (Пат), 2014, 2688 (Железничка пруга Куманово-Скопје), 1260, 1255, 1256, 1254, 1253, 1230, 1225/1, 1219, 1204, 1203, 1202, 1200, 106, 109, 2663 (Река), 215/1, 1198/2, 1197/1, 244, 243, 1186/1, 1185/1, 1183/2, 1179/2, 1178/2, 1176/1, 1175/1, 1174, 1177/2, 1169/2, 1168/1, 1151/1, 1150/3, 1147/1, 1123/1, 1122/2, 1121/2, 1120/2, 1191/1, 1117, 1118/1, 1097/2, 1095/2, 1094, 1093/2, 1088, 2669, 721/1, 721/2, 719/1, 718, 720/2, 720/3, 723/4, 2676 (Пат), 1043/1, 1050, 1049, 1053, 1047-дел, 1044, 1057/1, 1055/2, 1065/2, 1065/1, 1066/2, 1064/2, 1060/2, 2280/2, 2281/2, 2286/2, 2287/1-дел, 2287/2, 2287/3, 2288/1, 2288/2, 2290/2, 2291/2, 2292/2, 2292/3, 2293/1, 2293/2, 2294/2, 2295/1, 2296, 2687 (Пат), 2327, 2330/1, 2330/2, 2332-дел, 2321, 2333, 2666/1, 2686/2, 2448/2, 2246/2, 2245/1, 2247/1, 2243/4, 2243/5, 2242/2, 2236/2, како дел од плански опфат за село Агино Село, КО Агино Село – Општина Куманово;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу КП 5076 (Пат), 1925, 1924, 1934, 1938, 5075 (Пат), 2098, 2099, 5048 (Река), 5078 (Пат), 2089, 2519, 2513, 2505, 2503, 2502, 2499, 2498, 2494, 2490, 2471, 2470, 2469, 2468, 2464, 2463, 2462, 2582, 2585, 2587, 2590, 5079 (Пат), 2592, 2605, 2770, 2772, 2774, 5077 (Пат), 5083 (Пат), 3223, 3224, 3199, 3227, 3228, 3229, 3244, 3240, 3248, 3249, 2746 (Пат), 2755, 2754, 2751, 2750, 2634, 2635, 2639, 2640, 2643, 2647, 2650, 2663, 2734, 2658, 2660, 2662, 2664 (Пат), 2665/2, 2689, 2668, 2673, 2674, 2675, 2678, 5073 (Пат), 2336, 2330 (Пат), 2332, 2328/2, 2324, 2320, 2317, 2314, 2310, 5072/1 (Пат), 2312 (Пат), 5074 (Пат), 2367, 2368, 5072/2 (Пат), 2116, 2113, 2114, 2117, 2120, 2123, како дел од плански опфат за село Орашац, КО Орашац – Општина Куманово;
18. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Центар” Урбан блок 43-д ,плански опфат меѓу ул. “Тане Георгиев”, ул.”Перо Чичо”, ул. “Среќко Пужаљка” и ул. “Професор Мијалковиќ” – Општина Куманово