Утре ќе се одржи седумдесет и осма седница на совет на општина Куманово

Утре ќе се одржи седумдесет и осма седница на совет на општина Куманово


Советниците ќе расправаат по 25 точки на дневен ред, меѓу кои повеќето извештаи за работа на јавните претпријатија и промена на деталниот урбанистички план.

На дневен ред ќе бидат следниве точки:

1. Работна програма на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово за 2013 година;
2. Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за периодот Јули – Септември 2012 година;
3. Програма за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за 2013 година;
4. Работна програма на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово за 2013 година;
5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за определување на предлог цена за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција;
6. Предлог – Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2013 година;
7. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период Јули – Септември 2012 година;
8. Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2013 – та година;
9. Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2013 -та година;
10. Програма за собирање, транспортирање и депонирање на отпад во Општина Куманово за 2013 година;
11. Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за период од 01.07 – 30.09.2012 година;
12. Програма за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2013 година;
13. Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2013 година;
14. Предлог – Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово за I квартал за 2013 година;
15. Предлог – Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2013 година;
16. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2012 до 31 декември 2012 година;
17. Предлог – Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2013 година;
18. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 20437 г.п 35 за дел од УЕ ‘‘Б.С.Гојчо‘‘, дел од УБ 44 Урбан модул Г плански опфат на ул. ‘‘Живко Чало‘‘ – Општина Куманово;
19. Предлог -Одлука за утврдување на Нацрт –Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 66, Плански опфат меѓу државен пат А1, ул. ‘‘11-ти Ноември‘‘ и ул. ‘‘Никола Вапцаров‘‘ – Општина Куманово;
20. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт –Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-м, Плански опфат меѓу ул. ‘‘11-ти Октомври‘‘, крак на ул. “11-ти Октомври”, ул. “Борис Кидрич” и ул. “Љубе Гачев” – Општина Куманово;
21. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Перо Чичо”, дел од Урбан блок 17, Плански опфат меѓу ул. ‘‘30-ти Јули‘‘, крак на ул. “6-ти Април”, ул. “6-ти Април” и ул. “Анѓа Ранковиќ” – Општина Куманово;
22. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за една парцела за КП 20494 за дел од УЕ ‘‘Трета МУБ‘‘, дел од УБ 48, Плански опфат на ул. ‘‘Миле Кипра‘‘ – Општина Куманово;
23. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 19471 г.п 1 за дел од УЕ ‘‘Б.С.Гојчо‘‘, дел од УБ 44, Плански опфат меѓу ул. ‘‘Миле Кипра‘‘ и ул. ‘‘Љупчо Арсов‘‘ – Општина Куманово;
24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на наменaта на земјиштето предвидена со важечки ГУП зона зеленило Д1 во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ ‘‘11 – ти Октомври‘‘, дел од урбан блок 38 – Општина Куманово;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на наменaта на земјиштето предвидена со важечки ГУП зона зеленило Д1 во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ ‘‘Стари Лозја‘‘, дел од урбан блок 7 – Општина Куманово