Во четврток ќе се оддржи 17та седница на Совет на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 23 јануари 2014 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

За работа на седницата предложен е следниот ред:

Дневен ред 

 • Усвојување на записниците од Петнаесеттата и Шеснаесеттата седница на Советот на Општина Куманово 
 1. Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2014 година;
 2. Предлог – Програма за културата во Општина Куманово за периодот 2014 – 2017 година;
 3. Предлог – Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово за прво полугодие во 2014 година;
 4. Предлог – Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2014 година;
 5. Предлог – Програма за Локален економски развој и информатичка технологија на Општина Куманово за 2014 година;
 6. Програма за работа на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово за 2014 година;
 7. Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за период Јули – Септември 2013 година;
 8. Програма за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за 2014 година;
 9. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ Куманово од 01.07.2013 – 30.09.2013 година;
 10. Работна Програма на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово за 2014 година;
 11. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-е, Плански опфат меѓу ул. “Киро Фетак”,  ул. “Х.Т.Карпош”, ул. “Јане Сандански” и ул. “Трст” – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Перо Чичо”, дел од Урбан блок 16, Плански опфат меѓу ул. “Веселин Маслеша” и ул. “Анѓа Ранковиќ” – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт –  Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”,  дел од Урбан блок 55-г и дел од Урбан блок 54, Плански опфат меѓу ул. “Франц Розман”, КП 23706, КП 23703/2, ул. “Максим Горки” и пешачка улица  – Општина Куманово;
 14.  Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од  У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-и и 64-з, Плански опфат меѓу ул. “Гоце Делчев”, бул. “Трета МУБ”, ул. “Пролетерски Бригади”, крак на ул. “Х.Т.Карпош”, ул. “Карл Маркс”, ул. “Борко Танев”, ул.”Вардарска” и ул.”Трст” – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за една парцела за КП 15777, КП 15778, 15779 за дел од У.Е. “11-ти Ноември”,  Урбан блок 67, Плански опфат на ул. “Страшко Арсов” – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на Град Куманово, за КП 1589 м.в. Герен КО Куманово – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 2780 м.в Елезов камен KO Куманово – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 2741 м.в Пуковско КО Куманово – Општина Куманово;
 19.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 19844 м.в Пуковско КО Куманово – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12123 м.в Банево Трло -Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12448 нас. Иго Тричковиќ -Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12385/5 нас. Иго Тричковиќ – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за КП 18/4 м.в. Аништа КО Доброшане вон г.р. – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 1623  м.в. Рамниште КО Орашац – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 3422/2 м.в Дрење КО Романовце -Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 19878 – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 20000 м.в. Пуковско – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 11822 м.в. Ајдучка Чешма – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 19933 м.в. Пуковско – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12332 – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12389 – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12394 – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП-Мало стопанство во А1-Домување во семејни станбени куќи за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 70 за КП 22600 и КП 22602/1 – Општина Куманово.