Политика на проширување на ЕУ и извештајот за напредок 2010 на Европска комисија