Зоран Петрушевски


ЗОРАН ПЕТРУШЕВСКИ

Кратка биографија:

Зоран Петрушевски е роден 04.02.1960 година. Дипломирал социологија  на Филозовски факултет ,, Св.Кирил и Методиј’’ во Скопје во 1982 год. Член е на Совет на општина Куманово со следниве мандати:

Прв мандат: 1996-2000 година

Втор мандат: 2000-2005 година

Трет мандат: 2005-2009 година – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Четврт мандат: 2009-2013 година

Член е на Совет на Општина Куманово од редовите на ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЗП.