Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Листа на вработени во Општина Куманово


 

Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот, информирање и односи со јавноста и ИТ

Раководител: Сунај Мустафа
Tел.031 475 832
Email:sunaj.mustafa@kumanovo.gov.mk

Одделение за поддршка на Градоначалник
Tел:
031 475 830
Маргарита Прокиќ– Самостоен референт – Технички секретар на Градоначалник
E-mail:anita.pejchinovska@kumanovo.gov.mk
Андријана Крстевска-Помлад соработник за поддршка на протокол
E-mail:andrijana.krstevska@kumanovo.gov.mk

Одделение за поддршка на Советот
Tел:
031 475 822 и 031 475 812
Светислав Јовановски
– Советник за  нормативно правни работи за седници на совет
E-mail:svetislav.jovanovski@kumanovo.gov.mk
 – Советник-уредник  на Службен гласник на Општина Куманово и лектор
E-mail:
Иса Беќири – Соработник- Стручни работи за Советот на Општината
E-mail: isa.beqiri@kumanovo.gov.mk
Зија Адеми – Помлад соработник- поддршка на седница на Совет
E-mail: zija.ademi@kumanovo.gov.mk
Анита Пејчиновска – Самостоен референт- Административно технички работи
E-mail: margarita.prokic@kumanovo.gov.mk
Фуат Рамани – Помлад Референт  за административна поддршка
E-mail: fuat.ramani@kumanovo.gov.mk

Одделение за информирање и односи со јавноста
Tел.
031 475 827
Раководител:Бисера Арсовска

E-mailbisera.arsovska@kumanovo.gov.mk

Елизабета Стојковска-Соработник за односи со јавноста
E-mail: elizabeta.stojkovska@kumanovo.gov.mk
Марјан Петковски – Самостоен референт за информирање
E-mail: marjan.petkovski@kumanovo.gov.mk
Виктор Илиевски – Помлад Референт во  информативно услужен центар во с.Клечовце и с.Орашац
E-mail: viktor.ilievski@kumanovo.gov.mk
Мирослав Ѓорѓевиќ– Помлад Референт во  информативно услужен центар во град Куманово
E-mail: miroslav.gjorgjevik@kumanovo.gov.mk
Викторија Ѓорѓевска- Помлад Референт во  информативно услужен центар во град Куманово
E-mail: viktorija.gjorgjevska@kumanovo.gov.mk

Одделение за информатичка технологија
Tел.031 475 812
Овластен Раководител:Aндријана Вукановска Цветковска
E-mail: a.vukanovska@kumanovo.gov.mk

Емил Ташевски – Помлад соработник – мрежен администратор
E-mail: emil.tasevski@kumanovo.gov.mk
Мартин Кртиќ-Помлад соработник  за административна поддршка за информатичка технологија
E-mail: martin.krstikj@kumanovo.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

Раководител: Ирена Илиевска
Tел.031 475 820/ 031 475 821
E-mail:irena.ilievska@kumanovo.gov.mk

Одделение за буџетска координација и буџетска контрола 
Tел:031 475 821

Виолета Димитриевска – Советник за  буџет и финансирање на општински буџетски корисници
E-mail:violeta.dimitrievska@kumanovo.gov.mk
Маја Јовановска – Соработник за буџет и финансирање
E-mail: maja.jovanovska@kumanovo.gov.mk 
Татјана Михајловска – Помлад соработник за буџет и финансирање и контрола на општински буџетски корисници
E-mail: tatjana.mihajlovska@kumanovo.gov.mk 

Одделение за сметководство и плаќања
Tел:031 475 820

Милена Секирарска – Виш соработник за сметководствено и финансиско управување
E-mail:milena.sekirarska@kumanovo.gov.mk
Нера Ланг-Спасовска – Помлад соработник за сметководствено материјално и финанскиско работење
E-mailnera.lang.spasovska@kumanovo.gov.mk
Јасминка Радуловиќ – Самостоен референт-сметководител
Emailvesna.arsovska@kumanovo.gov.mk /jasminka.radulovik@kumanovo.gov.mk
Виктор Спасовски – Самостоен референт за админситрирање на плати и надоместоци
E-mail:viktor.spasovski@kumanovo.gov.mk


Одделение за јавни набавки
Teл:031 511 307
Дарко СтанојковскиРаководител на одделение за  јавни набавки 
E-mail:darko.stanojkovski@kumanovo.gov.mk

Стефан Бојковски-Соработник за водење на постапка за јавни набавкисо проценета вредност над 5000 евра во денарска противвреднсот 
E-mail:stefan.bojkovski@kumanovo.gov.mk

 

Сектор за урбанизам

Областен Рaководител: Емилија Сларидис Јаневска
E-mail: slaridis.janevska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310

Одделение за планирање и донесување на урбанистичка документација 
  тел. 031 437 310
Мери Трајановска-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
E-mail: meri.trajanovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310 

Меметали Јашари-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
E-mail: memetali.jashari@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310 
Наталија Стојмановска-Помлад Соработник-документација за градба во рурална средина
E-mail: natalija.stojmanovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310
Гордана Копевска-Самостоен референт за подготовка на решение за локациски услови
E-mail: gordana.kopevska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310 


Одделение за спроведување на урбанистичка документација
Раководител на Одделение за спроведување на урбанистичка документација-Александар Гелевски
E-mail:
aleksandar.gelevski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819

Александар Бајдевски-Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градба
E-mail:aleksandar.bajdevski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310
Емилија Манова-Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градба
E-mail: emilija.manova@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310 
Горан Петковски-Виш соработник за урбанистичко планска документација
E-mail: goran.petkovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 823
Фериде Рушити-Помлад соработник за архивирање на урбанистичка документација
E-mail: feride.rushiti@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 834
Злате Илиевски-Помлад соработник за архивирање на урбанистичка документација
E-mail: zlate.ilievski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 834
Насер Рамадани-Самостоен референт за архивирање и документирање на архивски материјал
E-mail:naser.ramadani@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 834 

Одделение за управување и документирање на градежно земјиште
Драган Јовановски-
Виш сораборник за управно правни работи
E-mail: dragan.jovanovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310
Ивана Величковска-
Помлад соработник за Располагање со градежно земјиште сопственост на РМ
E-mail: ivana.velichkovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310
Ива Венцовска
Помлад соработник за Управно правни работи
E-mail:  iva.trajkovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 475 800
Светланка Петрушевска-Самостоен референт за подготовска на решение за одобрение за градба
E-mail:svetlanka.petrushevska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 834 828

Сектор за комунални работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата

Рaководител: Лидија Ланг Спасовска
E-mail:lidija.lang@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 829
Помошник Рaководител: Момчило Јовановски
E-mail:momcilo.jovanovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 829

Раководител на Одделение за комунални работи,инфраструктура и сообраќај
Раководител: Ивица Димовски
E-mail: ivica.dimovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819

Ѓорѓе Станковски-Советник  за  уредување на градежно земјиште
E-mail:gjorgje.stankovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 828

Бисера Поповска-
Советник за патишта и сообраќај
E-mail: bisera.popovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819 
Слаѓана Трифуновска-Помлад соработник за Линиски превоз
E-mail: slagjana.trifunovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 828
Бојан Петковски-Виш соработник за Локални патишта и улици
E-mail: bojan.petkovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819 

Одделение за заштита на  животна средина и природата
Драган Чунгурски-Советник за заштита на квалитет на амбиентален воздух
E-mail: dragan.chungurski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 823
Цветанка Арсиќ-Советник за заштита и спречување на загадување на водата, земјиштето и заштита на природата
E-mail:cvetanka.arsikj@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 823
Стојан Павловски-Соработник за заштита на природата
E-mail:stojan.pavlovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 824
Ненад Спасовски-Соработник за заштита на природата
E-mail:nenad.spasovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 824
Александар Стојчевски-Соработник за заштита на бучава
E-mail:aleksandar.stojcevski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 828

Сектор за образование

Овластен Раководител: Дивна Величковиќ Тодоровска
E-mail:divna.todorovska@kumanovo.gov.mk Tел.

Одделение за предучилишно и основно образование
Раководител: Александар Саздевски
E-mail:aleksandar.sazdevski@kumanovo.gov.mk Tел:

Наташа Анастасовска / Сабрије Ајдини – Соработник за развој на основно образованиe
E-mail:natasha.anastasovska@kumanovo.gov.mk/sabrije.ajdini@kumanovo.gov.mk  
Ридван Авдиљи – Помлад соработник за поддршка на основно образование
E-mailridvan.avdilji@kumanovo.gov.mk

Одделение за средно образование и ученички стандард
Tел:
Овластен Раководител:Дивна Величковиќ Тодоровска
E-mail:
divna.todorovska@kumanovo.gov.mk

Ибраим Ајдини – Соработник за  средно образование и ученички стандард
E-mail:ibraim.ajdini@kumanovo.gov.mk
Наташа Крушиќ Лазаревска – Виш соработник за развој на средно образование и ученички стандард
E-mail:natasalazarevska@kumanovo.gov.mk
Бобан Герасимовски – Самостоен референт за информативно-документарни и стручно административни работи
E-mailboban.gerasimovski@kumanovo.gov.mk

Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Овластен Раководител: Цоки Ристовски
E-mail:coki.ristovski@kumanovo.gov.mk Tел
Помошник раководител:Фросина Трајковска
E-mail: frosina.trajkovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за култура и спорт
Tел:

Цоки Ристовски – Раководител на одделение за   култура и спорт
E-mail:coki.ristovski@kumanovo.gov.mk
Ненад Цветковиќ – Помлад соработник за соработка со млади
E-mailnenad.cvetkovikj@kumanovo.gov.mk
Mилан Трајковски – Соработник за развој на спорт и рекреација
E-mailmilan.trajkovski@kumanovo.gov.mk 
Африје Сулејмани – Самостоен референт за информативно-документарни работи
E-mailafrije.sulejmani@kumanovo.gov.mk

Одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита
Tел:

Ивана Костовска – Советник за  социјална заштита и заштита на децата
E-mail:ivana.kostovska@kumanovo.gov.mk
Фросина Цветковска – Виш соработник за здравствена заштита и заштита на граѓани под најголем социјален ризик
E-mail: frosina.cvetkovska@kumanovo.gov.mk
Катерина Пешиќ Бошковска – Виш соработник за социјални права за ранливи групи
E-mailkaterina.boshkovska@kumanovo.gov.mk
Mилош Станојковиќ / Ваљон Елези / Тања Стефановска – Соработник за развој,  координација и превенција  на социјални услуги
Emailmilosh.stanojkovikj@kumanovo.gov.mk/valjon.aqifi@kumanovo.gov.mk/tanja.stefanovska@kumanovo.gov.mk
Красимира Стефановска / Катерина Копевска – Самостоен референт за спроведување на мерки за субвенционирање на граѓаните изложени на социјални ризици
E-mailkrasimira.stefanovska@kumanovo.gov.mk/katerina.kopevska@kumanovo.gov.mk
Магдалена Станојковска – Референт за поддршка на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита
E-mail: magdalena.stanojkovska@kumanovo.gov.mk

Сектор за правни, имотно правни и општи работи

Oвластен Раководител : Марјан Петковски
Е-Mail: marjanpetkovski@kumanovo.gov.mk 

Одделение за правни работи и имотно правни работи 
Раководител:Иван Ангеловски
E-mail: ivan.angelovski@kumanovo.gov.mk Tел:

Maрина Дишковска-Советник за правни работи и застапување
E-mail: marina.dishkovska@kumanovo.gov.mk 
Сандра Јовановиќ – Помлад соработик за експропријација
E-mail:sandra.petrusevska@kumanovo.gov.mk
Кристина Крстевска – Помлад соработик за експропријација
E-mail:kristina.krstevska@kumanovo.gov.mk

Одделение за oпшти работи 
Архива на Општина Куманово
Раководител:Лоран Антевски
E-mail: loran.antevski@kumanovo.gov.mk
Tел:031 475 834/ 031 475 824
Дарко Митковски – Советникза заштита и спасување и управување со кризни состојби
E-mail: darko.mitkovski@kumanovo.gov.mk
Kaтерина Богдановиќ -Советник за заштита и спасување и управување со кризни состојби
E-mail: katerina.bogdanovic@kumanovo.gov.mk
Зоран Петровски – Виш соработник за месни заедници
E-mail: zoran.petrovski@kumanovo.gov.mk тел: 031 413 470
Татјана Поповска– Самостоен референт-архивар
E-mail: tatjana.popovska@kumanovo.gov.mk
Горан Додевски – Самостоен референт – документарист
E-mail
Слободан Костовски  Самостоен референт-одржување на возен парк
Валентина Димковска – Виш референт за подготовка и евидентирање на документарен материјал и архивска граѓа
Никша Виличиќ – Референт-администратор
Назиктер Селмани – Помлад Референт за стручно административни работи
Стојанче Алексовски – Домаќин
Фуат Лимани – Мaгационер
Зоран Грабовица – Главен чувар –портир (одговорно лице)  за рекреативен центар Кеј и рекреативен центар Пелинце
Доставувачи –  Вегим Ибраими, Предраг Милошевски, Звонко Величковски, Саша Дејановиќ, Лиридон Демири, Љубиша Илиевски
KB работник за оддржување на објекти: Зоран Стојмановски, Вите Коцевски, Бисера Арсовска, Зоран Петровски, Дејан Јовановски
Возач: Моме Додевски, Предраг Николиќ, Саша Анѓелковиќ, Драган Живиќ, Слободан Трајковски
КВ работник за оддржување на опремата-оператор на систем: Бране Стојановски,
Кафекувар-ка:  Валентина Миленковиќ, Гоце Јовановски, Маргарита Ангеловска, Наташа Лазаревска
Работник на приемен пулт: Драган Димковиќ, Филип Наковски
Хигиеничар/ка: Надица Доневска, Кристина Митровска, Весна Антиќ, Наташа Блажевска, Емилија Арсиќ
Чувар – портир: Гоце Пешиќ, Марјан Ивановски, Слаѓан Каранфиловски, Фатмир Далипи, Саша Спасиќ, Зоран Лазаревски

Сектор за даноци и такси

Раководител: Ненад Стојановски
Е-mail:nenad.stojanovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Одделение за утврдување и наплата на данок на имот, наплата на даноци, такси и други надоместоци 
Раководител:Хајредин Ибраими
Е-mail
:hajredin.ibrahimi@kumanovo.gov.mk 
тел. 031 511 307

Ненад Костовски-Виш соработник за поддршка во постапка за даночно извршување
Е-mail:nenad.kostovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Зоран Ѓорѓевиќ-
Соработник за утврдување на такси и надоместоци
Е-mail:zoran.gjorgjevik@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307 
Ненад Јовановски-Соработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот 
Е-mail:
 nenad.jovanovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307 
Дритон Исени-Соработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот 
Е-mail:
driton.iseni@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Габријела Јаќимовиќ-С
оработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот 
Е-mail:
gabrijela.jakimovik@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307 
Фатос Аќифи-Помлад соработник за поддршка во извршување на даноци и такси
Е-mail: fatos.aqifi@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307 
Милош Илиевски-Помлад соработник за поддршка во извршување на даноци и такси
Е-mail: milos.ilievski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Ивана Ристовска-Помлад соработник за поддршка при контрола на проценка на недвижен имот
Е-mail: ivana.ristovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Маја Насковска-Помлад соработник за облог на данок на имот на правни лица 
Е-mail: maja.naskovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Светлана Цветковска-Самостоен референт за облог на данок на имот
Е-mail: svetlana.cvetkovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Валентина Јордановска-Самостоен референт-даночен сметководител
Е-mail: valentina.jordanovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Татјана Стојчевска-Референт за административна поддршка во утврдување на такси и надоместоци
E-mail: tatjana.stojchevska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Ферсан Сулејмани-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имот
E-mail: fersan.sulejmani@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Исмаиљ Спахија-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имот
E-mail: ismail.spahija@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Оливер Младеновски-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имот
E-mail: oliver.mladenovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Одделеие за утврдување и наплата на данок на промет и наследствои подарок
Раководител:Андријана Недељковски
Е-mail:andrijana.nedeljkovski@kumanovo.gov.mk 
тел. 031 511 307

Хана Ланг-Советник за  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарок
Е-mail:hana.lang@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Ивица Петрушевски-Виш соработник за админстративна поддршка во  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарок
Е-mail:ivica.petrushevski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Елизабета Ефтимовска-Советник-Проценувач на недвижен имот 
Е-mail:elizabeta.eftimovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат

Раководител:Бобан Бојковски Е-mail: boban.bojkovski@kumanovo.gov.mk
тел. 031 422 641

Одделение за инспекциски надзор во урбанистичка,градежна и комунална дејност,животна средина и угостителско туристичка дејност
Анета Ташевска-Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор
E-mail: aneta.tashevska@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Татјана Миладиновска
Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор
E-mail: tatjana.miladinovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Сашо Илиев-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор
E-mail:saso.iliev@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Лидија Трајковска-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор
E-mail:saso.iliev@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Евгенија Петковска-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор
E-mail:evgenija.petkovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Владимир Алексовски-Соработник помошник инспектор-Помошник комунален инспектор
E-mail:vladimir.aleksovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Владислав Трајовски-Соработник помошник инспектор-Помошник комунален инспектор
E-mail:vladislav.trajkovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Ненад Илиевски-Помлад комунален инспектор
E-mail:nenad.ilievski@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Звонимир Димитриевски-Советник Инспектор-Овластен инспектор за патен сообраќај
E-mail:zvonimir.dimitrievski@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Миранда Рустеми-Соработник помошник инспектор- Помошник инспектор за патишта
E-mail:miranda.rustemi@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Бобан Бојковски-Советник Инспектор- Овластен инспектор за заштита на животната средина и природата
E-mail:boban.bojkovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Живко Наковски-Советник Инспектор- Овластен инспектор за угостителско туристичка дејност
E-mail:zivko.nakovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641

Гордан Таневски,Драгутин Лулевиќ,Светислав Гроздановиќ,Мартин Ивановски,Барлиљ Јашари-Самостоен референт-комунален редар
Давид Вељковиќ-Виш референт за административни работи за потреби на Инспекторат

Одделение за даночна инспекција, инспекциски надзор во јавните дејности и друг надзор од надлежност на општината
тел:031 422 641
Сељами Ајрулау-Помошник инпектор за домување
E-mail:selami.ajrullau@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641

Сектор за внатрешна ревизија

Овластен раководител: Билјана Николовска Е-mail:biljana.nikolovska@kumanovo.gov.mk
Tел:


Одделение за ревизија на регуларност и на системите за внатрешна контрола
Tел:

Коста Алексовски – Виш соработник-внатрешен ревизор
E-mail:kosta.aleksovski@kumanovo.gov.mk
Александра Јовановска – Помлад соработник-Ревизор во обука на законитост и регуларност на системи за внатрешна контрола
E-mail: aleksandra.jovanovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето
Tел:

Марија Бајдевска – Соработник-ревизор на обука за финансиска ревизија
E-mail:marija.bajdevska@kumanovo.gov.mk
Кадрије Лимани – Помлад соработник-ревизор во обука за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето
E-mail: kadrije.limani@kumanovo.gov.mk

Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции,стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР

Раководител:
Tел:
E-mail:
Одделение за меѓународна соработка  и евроинтеграции
Овластен Раководител:Марија Бабан
E-mail:marija.baban@kumanovo.gov.mk
Tел:031 438 615

Маја Петровска-Советник за меѓународна соработка
E-mail:maja.petrovska@kumanovo.gov.mk
Бобан Јовановски – Советник за  предпристапна помош
E-mail:boban.jovanovski@kumanovo.gov.mk

Одделение за стратешко планирање,креирање политики,следење и локален економски развој
Билјана Николовска-Помлад соработник за аналитика на локален економски развој
E-mail: biljana.nikolovska@kumanovo.gov.mk тел. 
Гоце Јовановски-Помлад соработник за аналитика на локален економски развој
E-mail:goce.jovanovski@kumanovo.gov.mk тел.
Ахмет Јашаровски-Соработник за Поддршка на локален економски развој
E-mail:ahmet.jasharovski@kumanovo.gov.mk тел. 
Горан Лазаревски-Самостоен референт за водење на евиденции од областа на угостителство, туризам, трговија и занаетчиство 
E-mail: goran.lazarevki@kumanovo.gov.mk тел. 

Одделение за човечки ресурси

Раководител: Јовица Димковски
Tел.031 475 815
E-mail:jovica.dimkovski@kumanovo.gov.mk

Даниел Стојчевски-Советник за  управување и координирање на човечки ресурси
E-mail:daniel.stojcevski@kumanovo.gov.mk
Елена Стојмановска-Советник за  управување и координирање на човечки ресурси
E-mail:elena.stojmanovska@kumanovo.gov.mk
Анита Зец-Виш соработник за обуки
E-mail:anita.zec@kumanovo.gov.mk
Бојан Николовски-Соработник за мотивација, односи со вработените, оценување и стручно усовршување
E-mail:bojan.nikolovski@kumanovo.gov.mk

Врати се на врвот
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Големина на фонт
Боја на контраст