Дамјановски:”Искуството,знаењето и емотивната стабилност повикуваат на нови предизвици”