Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на четвртата седница на Совет на Општина Куманово

На 20 јануари 2022 година (четврток), во големата сала на зградата на поранешните општествено
– политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи четвртата седница на Советот на
Општина Куманово по следниот

Дневен ред

1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за
2021 година;
2. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2022 година;
3. Програма за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2022 година;
4. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за
изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово;
5. Стратегија за делување на Локалниот економско-социјален совет на Општина Куманово за
периодот 2022 – 2026 година;
6. Предлог – Решенија за именување на членови на Управен одбор на:
 ЈП „Водовод“ Куманово
 ЈП „Пазаришта“ Куманово
 ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово
 ЈП „Куманово – гас“ Куманово
 ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово
 ЈП „Куманово – план“ Куманово
7. Предлог – Решенија за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на
материјално-финансиско работење на:
 ЈП „Водовод“ Куманово
 ЈП „Пазаришта“ Куманово
 ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово
 ЈП „Куманово – гас“ Куманово
 ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово
 ЈП „Куманово – план“ Куманово
8. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУД Детска
градинка „Ангел Шајче” – Куманово;
9. Предлог – Решение за именување на членови на Органот за надзор во ЈОУД Детска
градинка „Ангел Шајче” – Куманово;
10. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека
„Тане Георгиевски” – Куманово;
11. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за контрола на материјално-
финансиско работење на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” – Куманово;
12. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари
лица „Зафир Сајто” – Куманово;
13. Предлог – Решение за именување на членови на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари
лица „Зафир Сајто” – Куманово;
14. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на
Управниот одбор на Јавната установа – Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ” –
Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст