До Група граѓани


До
Група граѓани од улица Доне Божинов бб

Почитувани,
Вашето барање со арх бр. 28-упп-58 од 10,05,2017 и 12,06,2017 година
како и Вашата представка со арх бр. 28-упп-91, да излеземе на увид на лице место во автоотпад што се наоѓа на улица Доне Божинов бб е доставен до Државен инспектор за животна средина на понатамошна постапка бидејќи оваа активност е во надлежност на Државниот инспектор за животна средина.

Со почит
Општина Куманово

Бобан Бојковски
овластен инспектор за животна средина