Завршна манифестација од МИО проект (Меѓуетничка соработка во образование) – O.У „Х.Т Карпош“