Започна втората фаза од проектот за регулација и уредување на речното корито на Липковка