Одлука за избор на кандидати на интерен оглас бр. 01-17 во Општина Куманово