Спроведена акцијата за чистење на речното корито на Кумановка