Шеесет и прва седница на Советот на Општината Куманово


На 31 јануари 2017 година (вторник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се оддржи шеесет и првата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

1. Предлог – Одлука за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Куманово;
2. Предлог – Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово:
3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2016 година;
4. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2017 година;
5. Информација на преземени мерки и активности на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на второ полугодие од 2016 година;
6. Годишен извештај за 2016 година на преземени мерки и активности на Полициска станица од општа надлежност Куманово;
7. Програма за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2017 година;
8. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за определување на надоместок на услуга за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција;
9. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2016 година до 31 декември 2016 година;
10. Предлог-Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Куманово за 2017 година;
11. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2017 година за вработување на определено време на овластени лица од областа на безбедноста-пожарникари во ТППЕ-Куманово;
12. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2017 година;
13. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на физичко лице – имател на броило за мерење на електрична енергија во населени места каде што нема јавно осветлување;
14. Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2016 година;
15. Предлог – Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2017 година;
16. Предлог – Одлука за измена и дополна на Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Куманово;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1189, м.в. Зебарник, КО Куманово вон г.р. – Општина Куманово;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3716, м.в. Велешки пат, КО Kуманово вон г.р. – Општина Куманово;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 915, 917 и 918, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3542 и 3543, м.в. Велешки пат, КО Куманово вон г.р. – Општина Куманово;
21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ДУП Д1- парковско зеленило во A1- семејна куќа за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 61 за КП 22484 – Општина Куманово;
22. Предлог -Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за дел од КП 26073/2, м.в. Зелен Рид, КО Куманово – Општина Куманово;
23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 202, м.в. Трајчев Рид, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 252/1, м.в. Вирови, КО Јачинце – Општина Куманово;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 553/1, м.в. Црно Поле, КО Куманово – Општина Куманово;
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 432/22, м.в. Новине, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 859, м.в. Ѕебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1965, м.в. Преко Река, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 883/1, м.в. Шумјак, КО Речица – Општина Куманово;
30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП-Зелени површини во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ „3 МУБ“, дел од УБ 53 за КП 3693/6, м.в. Бабин Дол, КО Куманово – Општина Куманово;
31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- И (Индустрија) во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 77 за КП 16265/4 – Општина Куманово;
32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП – И (Индустрија) во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 81, за плански опфат меѓу ул. „Индустриска“, граница на наменска зона, КП 1617, 16172, 16173, 16174 и 16126 како дел од плански опфат за ГУП на Град Куманово, КО Куманово – Општина Куманово.