Шеесет и трета седница на Советот на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 13 март 2017 година (понеделник), со почеток во 10:00 часот.

Дневен ред

• Усвојување на записникот од Шеесет и втората седница на Советот на Општина Куманово

1. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2016 година;
2. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2016 година на Јавната општинска установа Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово;
3. Предлог –Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2016 година;
4. Годишен извештај на Општина Куманово за 2016 година;
5. Предлог – Одлука за утврдување на цени за користење на тениски терени „23 Октомври“ во Куманово;
6. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.10.2016 – 31.12.2016 година;
7. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2016 година;
8. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.10.2016 – 31.12.2016 година;
9. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2016 – 31.12.2016 година;
10. Извештај за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2016 – 31.12.2016 година;
11. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за развој на социјалната заштита во Општина Куманово 2015 – 2017;
12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4125/2, м.в. Донков Млин КО Куманово – Општина Куманово;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4075, м.в. Велешки пат КО Куманово – Општина Куманово;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1087, КП 1088 и дел од КП 4562 м.в. Вртача КО Довезенце – Општина Куманово;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2985 м.в. Јогупка КО Орашац – Општина Куманово;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1935 м.в. Река КО Горно Којнаре – Општина Куманово;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- ЛЦ (Локален центар) во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 11-ти Октомври, дел од УБ 38 за КП 9458 – Општина Куманово;
18. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2017 година