41-ва традиционална средба на цивилните инвалиди од војната на Македонија