19-та седница на Совет на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 03 март 2014 година (понеделник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

            Дневен ред 

 • Усвојување на записниците од Седумнаесеттата и Осумнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово 
 1. Предлог –Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2013 година;
 2. Годишен извештај на Општина Куманово за 2013 година;
 3. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 01 јануари 2013 година до 31 декември 2013 година;
 4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово за период од 01.10.2013 година до 31.12.2013 година;
 5. Извештај за работа на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово за 2013 година,
 6. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово за 2013 година;
 7. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема во Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за утврдување на местата на кои можат да се истакнуваат изборни плакати;
 9. Предлог – Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Куманово за 2014 година;
 10. Предлог – Одлука за утврдување на зоните за градежните објекти и ценовникот за утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Куманово за утврдување на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, наследство и подарок