65-та седница на Советот на општина Куманово

65-та седница на Советот на општина Куманово


За работа на шеесет и шестата седницата е предложен следниот дневен ред:

  • Усвојување на записниците од Шеесет и втората, Шеесет и третата и Шеесет и четвртата седница на Советот на Општина Куманово
  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за I квартал од 2012 година;
  2. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период Октомври – Декември 2011 година;
  3. Извештај за работа на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за 2011 година;
  4. Извештај за работење на ЗЈП ЕКО – ЗОНА за 2011 година;
  5. Извештај за реализираната Програма на културни манифестации во Општина Куманово во 2011 година;
  6. Предлог – Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово за вториот квартал во 2012 година;
  7. Информација за состојбата со еднонасочно одвивање на сообраќајот I и II фаза во градот;
  8. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 56, Плански опфат меѓу бул. “Трета МУБ”, ул. “Перо Наков”, ул.”Салтир Наумов” и ул. “Народна