Осма Седница на Совет на Општина Куманово

Осма Седница на Совет на Општина Куманово


Дневен ред

 

 • Усвојување на записникот од Седмата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Предлог – Одлука за измена на режимoт на сообраќај на раскрсницата од улиците ‘‘Благој Илиев Гуне‘‘ и ‘‘Страшко Симонов‘‘ во Општина Куманово;
 2. Предлог – Одлука за измена на режимот на сообраќај на улицата ‘‘Иво Рибар Лола‘‘ – (Нагорички сокак);
 3. Предлог – Одлука за измена на режимот на сообраќај за III – фаза од еднонасочно одвивање на сообраќајот во градот;
 4. Предлог – Одлука за одредување на тарифа за влез – излез на пероните на Автобуска станица на ПОС ‘‘Југ – Турист‘‘ АД во стечај за општински линиски превоз на патници и меѓуопштински линиски превоз на патници (приградски сообраќај);
 5. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2013 година;
 6. Програма за измена на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2013 година;
 7. Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово од 01.01.2013 до 31.03.2013 година;
 8. Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово од 01.04.2013 до 30.06.2013 година;
 9. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период Јануари – Март 2013 година;
 10. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на второто тромесечје од 2013 година;
 11. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2013 година;
 12. Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општината Куманово за 2013 година;
 13. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти “Куманово – Гас” Куманово;
 14. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Куманово за 2013 година;
 15. Предлог – Одлука за oпределување и исплата на надомест на изборните трошоци на организатори на изборната кампања на локалните избори во 2013 година во Општината Куманово;
 16. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работно време на занаетчиски дејности на територија на Општина Куманово;
 17. Информација за остварување на приходи по основ на даноци и такси за период од 01.01.2013 до 31.08.2013 година;
 18. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 19.  Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014;
 20. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 21. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 22. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2012/2013 година;
 23. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2013/2014 година;
 24. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2012/2013 година;
 25. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2013/2014 година;
 26. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2012/2013 година;
 27. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2013/2014 година;
 28. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. 11-ти Ноември дел од УБ 67, Плански опфат меѓу ул. Божидар Мицковиќ, ул.4-ти Јули, бул.Трета МУБ и автопат Скопје-Белград-Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален УП за дел од У.Е. 11-ти Ноември дел од УБ 66, Плански опфат меѓу државен пат А1, ул. 11-ти Ноември и ул. Никола Вапцаров-Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намента на земјиштето предвидена со важечки ГУП  складишта, сервиси и терцијални дејности ССТ во  А1  домување во стамбени куќи ,за дел од УЕ Индустрија   дел од УБ  72 – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намента на земјиштето предвидена со важечки ГУП  В2 –здравство и социјална заштита во  А1  домување во стамбени куќи ,за дел од УЕ Трета МУБ   дел од УБ  48 дел 6 – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Стамбената улица  Вараждинска меѓу раскрсниците со улицата Бранко Богдански Гуцман-Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Стамбената улица  Караорман од  раскрсницата со улицата Доктор Рибар до слепиот завршеток со улицата Тоде Мендол-Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намента на земјиштето предвидена со важечки ГУП  Индустрија во  А1  домување во стамбени куќи за дел од УЕ 11-ти Октомври, дел од УБ 39, за КП 9452/1 – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намента на земјиштето предвидена со важечки ГУП  мало стопанство МС во  А1  домување во стамбени куќи ,за дел од УЕ 2   дел од УБ  87 – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која предвидената сообраќајна инфраструктура во ДУП за УЕ Х.Т.Карпош УБ 64 –ј нема да се реализира – Општина Куманово;
 37.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска докуметација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош за КП 1704 и 1701- Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска докуметација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Табановце за КП 1139/2 и 1144- Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска докуметација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Романовце за КП 239/2 – Општина Куманово;
 40. Предлог  -Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска докуметација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Биљановце за КП 4/1 и КП 4/2- Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска докуметација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Режановце за КП 175/2 и КП 174/2- Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за движење на товарни моторни возила со над 7 тони носивост во градот Куманово