Четириесет и шеста седница на Советот на Општината Куманово


Утре со почеток во 10.00 часот ќе се одржи четириесет и шеста седница на Совет на Општина Куманово. На  Дневен ред се следниве точки:

 

 

 • Усвојување на записникот од Четириесет и шестата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2016 година;
 2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.07.2015 – 30.09.2015 година;
 3. Работна програма за 2016 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 4. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општината Куманово за 2016 година;
 5. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти “Куманово – Гас” Куманово;
 6. Предлог – Буџет на Општината Куманово за 2016 година;
 7. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2016 година;
 8. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државни службеници за 2016 година;
 9. Предлог – Одлука за утврдување на висина на благајнички максимум за готовинско плаќање од Буџетот на Општината Куманово за 2016 година;
 10. Информација за состојбата со просторни услови за работа на урбаните и месните заедници во Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на Македонска православна црква – Охридска архиепископија – Скопје, Кумановско – Осоговска Епархија;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4616, м.в. Гарина, КО Табановце – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 334, м.в. Горна Река, КО Зубовце – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2014/4, м.в. Долна Река, КО Бељаковце – Општина Куманово;
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2014/1, м.в. Долна Река, КО Бељаковце – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3453, м.в. Краста, КО Романовце-вон г.р. – Општина Куманово;

Предлог – Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2016 година