Четиринаесетта Седница на Совет на Општина Куманово

Четиринаесетта Седница на Совет на Општина Куманово


Утре ќе се одржи четиринаесетта седница на совет на Општина Куманово

Седницата ќе започне во 10 часот, а на дневен ред ќе бидат следниве точки: 

 

 • Усвојување на записниците од Десетата, Единаесетата, Дванаесетата и Тринаесетата седница на Советот на Општина Куманово

 1. Предлог – План на програми за развој на Општина Куманово за 2014 година;
 2. Предлог – Програма  за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2014 година;
 3. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2014 година;
 4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Водовод‘‘ Куманово од 01.04.2013 – 30.06.2013 година;
 5. Тримесечен извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово од 01.07.2013 – 30.09.2013 година;
 6. Информација за состојбите во средното образование во Општина Куманово;
 7. Предлог – Oдлука за утврдување на Нацрт –  Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 55-г, Плански опфат меѓу ул. “Максим Горки”, ул. “Бајрам Шабани”, ул. “Есперанто”, ул. “Франц Розман” и граница на наменска зона – Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Mендол”, дел од Урбан блок 62, Плански опфат меѓу ул. “Војо Карастојанов”, ул. “Тоде Мендол”, ул. “Браќа Филиповиќ” и ул. “Страшко Симонов”  – Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка  на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу ул. “Орце Николов”, бул. “Трета МУБ”, ул. “ЈНА” и ул.”Евто Спасовски”  – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 64, Плански опфат меѓу ул. “Вера Јоциќ”, ул. “Сава Ковачевиќ”, ул. “11-ти Октомври” и ул. “Србо Томовиќ” – Општина Куманово;

 1. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 65-г, Плански опфат меѓу ул. “Крсте Мисирков”, крак на ул. “Крсте Мисирков” и бул. “Октомвриска Револуција” – Општина Куманово;
 2. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 49, Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција”, ул. “Ацо Борозански” и ул. “Миле Кипра” – Општина Куманово;
 3. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за КП 2017/2 село Бељаковце – Општина Куманово;
 4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 2028/1 село Бељаковце – Општина Куманово;
 5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 92/2 – Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12367/5 – Општина Куманово;
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12677 – Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош, за место викано Шмрк – Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Доброшане  за КП 701/4 – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош за КП 570 м.в Црно Поле – Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош за КП 1641 – Општина Куманово
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош за КП 1835 – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Романовце за КП 256 м.в Мачја Глава – Општина Куманово