Дванаесетата седница на Советот на Општината Куманово

Дванаесетата седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 06 ноември 2013 година,со почеток во 10:00 часот.

За работа на седницата е  предложен  следниот дневен ред:

 

 

  1. Информација за преземени мерки и активности од страна на Општината Куманово за реализација на Урбанистички план вон населено место Горно Којнаре за Стопански комплекс во атар на село Горно Којнаре м.в. ‘‘Новине‘‘ и м.в. ‘‘Речица‘‘ – Општина Куманово;
  2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2013/2014 година;
  3. Предлог – Одлука за одобрување на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од  УЕ ‘‘Трета МУБ‘‘  дел од УБ 48 дел 6 Плански опфат меѓу ул. ‘‘Миле Кипра‘‘, ул. ‘‘Трета МУБ‘‘, ул. ‘‘Драган Стопаревиќ‘‘ и ул. ‘‘Перо Шварц‘‘ – Општина Куманово;
  4. Предлог – Одлука за одобрување на Иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од  УЕ ‘‘Гоце Делчев‘‘  дел од УБ 29 плански опфат меѓу ул. ‘‘2001‘‘, ул. ‘‘Видое Смилевски Бато‘‘ и ул. ‘‘Страшо Пинџур‘‘ – Општина Куманово;
  5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која предвидената сообраќајна инфраструктура во ДУП за УЕ ‘‘Панче Пешев‘‘ дел од УБ 42 нема да се реализира -Општина Куманово;
  6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Биљановце, за место викано ‘‘Зелени рид‘‘ – Општина Куманово;

 

 

  1. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 12013 -Општина Куманово;
  2. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 8518 -Општина Куманово