Единаесеттата седница на Советот на Општината Куманово

Единаесеттата седница на Советот на Општината Куманово


На 30 октомври 2013 година  со почеток во 10:00 часот ќе се одржи единаесета седница на Советот, на чиј дневен ред ќе бидат следниве точки:

 

 

 

 • Усвојување на записниците од Осмата и Деветата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Предлог – Одлука за збратимување на Општина Куманово – Република Македонија со Општина Кампина – Република Романија;
 2. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ Куманово за период Април – Јуни 2013 година;
 3. Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ  ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 4. Годишна Програма за работа на ЈОУДГ  ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 5. Годишен Извештај за работа на ЈУ Општински ученички дом ‘‘Професор Мијалковиќ“– Куманово за учебната 2012/2013 година;
 6. Годишна Програма за работа на ЈУ Општински ученички дом ‘‘Професор Мијалковиќ“– Куманово за учебната 2013/2014 година;
 7. Предлог – Одлука за кофинансирање на Проектот: Изградба на инфраструктура во индустриска зона Речица;
 8. Предлог – Одлука за формирање на Совет за јавно здравје за подрачјето на Општината Куманово;
 9. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2013 година;
 10. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2013 година;
 11. Предлог – Решение за именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие “Пазаришта” Куманово – претставник од Општината Липково;
 12. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”,  дел од Урбан блок 65, Плански опфат меѓу ул. “11-ти Октомври” , ул.”Пролетерски Бригади”, ул. “Црнотравска” и ул. “Братство и Единство” -Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 65, Плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември” , ул.”Никола Вапцаров” и пешачка улица-Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-ж, Плански опфат меѓу ул. “Х. Т. Карпош”, ул.”Киро Фетак” и ул.”Пролетерски Бригади” – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 67, Плански опфат меѓу ул. “Божидар Мицковиќ”, ул. “4-ти Јули”, бул. “Трета МУБ” и автопат Скопје – Белград – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Гоце Делчев”, дел од Урбан блок 31, Плански опфат меѓу ул. “Бранко Богдански Гуцман”, ул.”Теофан Економов”,  и ул. “Драган Стопаревиќ” – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 20546 г.п 24 за дел од УЕ „Трета МУБ“, УБ 48, плански опфат на ул. „Ангел Мицевски Дуцо“ – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 49, Плански опфат меѓу ул. “Трета МУБ”, ул. “Драган Стопаревиќ”, ул. “Панчевачка” и крак на ул. “Панчевачка” – Општина Куманово;
 19. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2013 година;
 20. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од  УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67, плански опфат меѓу ул. „Страшко Арсов, државен пат А1 автопат Скопје-Белград, КП 15732, пристапна улица, ул. „Милан Лисица“ и Пешачка патека – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за една парцела за КП 25768, за дел од УЕ „Гоце Делчев“, дел од УБ 29, плански опфат на ул. „Иван Горан Ковачиќ“ – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од  УЕ 1, УБ 23-в – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место – Доброшане за изградба на мали комерцијални и деловни дејности на КП 711, 712/1 и 712/2, м.в Студена вода – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која предвидената сообраќајна инфраструктура во ДУП за УЕ „11-ти Ноември“, УБ 65-г нема да се реализира – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП СС –сообраќајни содржини во А1 домување во стамбени куќи, за дел од УЕ Долно Којнаре, дел од УБ 6, за КП 7777 и КП 7775 – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош за КП 1638/4 м.в Црно поле – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Карпош за КП 1493 м.в Трлиште – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово за КП 76/1 м.в Бело брдо – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Четирце за КП 4135 – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово за КП 2749/9 м.в Пуковско – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки Урбанистички план за село Табановце, Домување во Г2 лесна и незагадувачка индустрија за КП 2463, КО Табановце – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки Урбанистички план за село Доброшане, Спорт и рекреација во А1 домување во семејни куќи за КП 669/3, КО Доброшане – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Биљановце, за место викано Бабин Дол – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Доброшане, за место викано Кумли Баир – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Доброшане за КП 773/2, 773/3 и 773/4 м.в. Доброшане -Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Доброшане за КП 330 м.в Река, КО Доброшане – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Пчиња за КП 2980 м.в Поле, КО Пчиња – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Љубодраг за КП 29/1, КО Љубодраг – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово за КП 12698/1 – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово за КП 12171 м.в. Банево Трло – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово за КП 12168/1 и 12168/2 м.в Банево Трло – Општина Куманово;
 42. Предлог – Oдлука за измена на Одлуката за основање на Фондација за култура и спорт ‘‘Куманово‘‘ – Куманово