Известување-Njoftim

Известување-Njoftim


По повод 11 – ти Ноември – Денот на ослободување на Куманово, Општината Куманово и оваа година ќе ја додели традиционалната “Ноемвриска награда”, како израз на највисоко општествено признание што се доделува за посебни постигнувања во одделни области. Според Одлуката, Ноемвриската награда се доделува на поединци, претпријатија и други организации, установи, здруженија и заедници чие дело односно резултати во работењето и делувањето претставуваат посебно остварување во областите на стопанството и вонстопанските дејности, во текот на едногодишен и повеќегодишен период. Делото, односно постигнувањата да бидат достапни на јавноста до 11 – ти Октомври годинава, а авторот на делото да е жител на Општината Куманово, организацијата или заедницата да е од Општината Куманово, односно делото и постигнувањата да се тематски врзани за Општината Куманово. Право на предлагање на кандидати за Ноемвриска награда на Општината Куманово имаат претпријатијата, установите, здруженијата, месните заедници, група граѓани и поединци.

Ве молиме предлозите за доделување на Ноемвриската награда со образложение во писмена форма да ги доставите до Комисијата за одбележуваwе на празници и манифестации и доделување на награди и признанија, најдоцна до 31 – ви Октомври оваа година.

 

N j o f t i m

Me rastin e 11 Nëntorit – Ditës së çlirimit të Kumanovës, Komuna e Kumanovës edhe këtë vit do ta ndajë “Shpërblimin tradicional të Nëntorit”, si shprehje të mirënjohjes më të lartë shoqërore, që ndahet për të arritura të posaçme, në sfera të caktuara. Sipas Vendimit, “Shpërblimi i nëntorit” u ndahet individëve, ndërrmarjeve e organizatave tjera, institucioneve, shoqatave dhe bashkësive veprimtaria gjegjësisht rezultatet e të cilave, në punë dhe veprimtari, paraqesin të arritur të posaçme në sferën e ekonomike dhe jashtë ekonomike, gjatë periudhës një apo më shumë vjeçare. Vepra, gjegjësisht të arriturat të kenë qasje në opinion deri më 11 tetor të këtij viti, kurse autori i veprës të jetë banor i Komunës së Kumanovës, organizata ose bashkësia të jetë nga Komuna e Kumanovës, gjegjësisht vepra dhe të arriturat tematikisht të jenë të lidhura për Komunën e Kumanovës. Të drejtë për propozimin e kandidatëve për “Shpërblimin e Nëntorit” të Komunës së Kumanovës kanë ndërmarrjet, institucionet, shoqatat, bashkësitë vendore, grupe të qytetarëve dhe individë.

Ju lusim propozimet për ndarjen e “Shpërblimit të Nëntorit”, me arsyetim në formë të shkruar, t’i dërgoni deri te Komisioni për shënimin e festave dhe manifestimeve, si dhe ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve, më së voni deri më 31 tetor të këtij viti.