Педесетта седница на Советот на Општината Куманово


Утре (30 март 2016 година),ќе се одржи педесетта седница на Советот на Општина Куманово со почеток во 10:00 часот.

Дневен ред

 

 • Усвојување на записникот од Четириесет и деветтата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2015 година;
 2. Финансиски извештаи/Годишна сметка на „ЈП „Водовод“- Куманово за 2015 година;
 3. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Jули –Септември 2015 година;
 4. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2015 година;
 5. Извештај за работа и Годишна сметка на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2015 година;
 6. Извештај за работа на ЈП „Куманово – гас“- Куманово за 2015 година;
 7. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2015 година;
 8. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2015 година на Јавната општинска установа Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово;
 9. Предлог – Програма за енергетска ефикасност на Општина Куманово 2016 – 2018 година;
 10. Предлог – Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Куманово за 2016 година;
 11. Предлог – Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Умин Дол, Општина Куманово за кое нема урбанистички план;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 28/2 и 29/12, м.в. Праскарник, КО Љубодраг-вон г.р. – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 445/1, м.в. Новине, КО Биљановце-вон г.р. и дел од КП 3449, м.в. Краста, КО Романовце-вон г.р. – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- Зелени површини во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 3 МУБ, дел од УБ 53 за КП 3676, м.в. Бабин Дол, КО Куманово – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП-Зелени површини во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 3 МУБ, дел од УБ 53 за дел од КП 25232, м.в. Биљановска, КО Куманово – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- Зелени површини во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 3 МУБ, дел од УБ 53 за плански опфат меѓу граница на плански опфат на ГУП на Град Куманово, сообраќајница „2001“ планирана по ГУП на Град Куманово, КП 3683/3, КП 3683/2 и КП 3680, како дел од плански опфат за ГУП на Град Куманово, КО Куманово – Општина Куманово.