Седница на Совет на Општина Куманово


 1. Утре со почеток во десет часот ќе се одржи триесетата седница на Совет на Општина Куманово.На дневен ред ќе бидат следниве точки:

   

  1. Предлог – Одлука за донесување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Куманово од сите ризици и опасности;
  1. Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2015 година;
  2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Водовод‘‘ Куманово од 01.07.2014 – 30.09.2014 година;
  3. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период  Јули – Септември 2014 година;
  4. Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2015 -та година;
  5. Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2015 – та година;
  6. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ Куманово од 01.04.2014 – 30.06.2014 година;
  7. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ Куманово од 01.07.2014 – 30.09.2014 година;
  8. Финансиски Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2014 година;
  9. Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2015 година;
  10. Предлог – Програма за измена на оперативни програми на културни манифестации во Општина Куманово за прво и второ полугодие во 2014 година;
  11. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2014 година;
  12. Предлог – Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2015 година;
  13. Предлог – Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги и на јавен градски превоз;
  14. Предлог – Програма за развој на социјалната заштита во Општина Куманово 2015-2017 година;
  15. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2014/2015 година;
  16. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2014 година;
  17. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Б.С.Гојчо”, дел од Урбан блок 45, Плански опфат меѓу ул. “Моша Пијаде”, КП 20381, КП 20382, КП 20383, ул. “Живко Чало” и крак на ул. “Моша Пијаде” Општина Куманово;
  18. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 18201, г.п. 1.15, за дел од УЕ „Тоде Мендол“, УБ 61, плански опфат на ул. „Доктор Рибар“ Општина Куманово;
  19. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Гоце Делчев”, дел од Урбан блок  30, плански опфат меѓу ул. “АВНОЈ”, ул. “Васко Карангелески” и граница на наменска зона – Општина Куманово;
  20. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Гоце Делчев”, дел од Урбан блок 32, плански опфат меѓу ул. “Трета МУБ”, ул. “Бранко Богдански Гуцман”, ул. “Вараждинска” и КП 24463 – Општина Куманово;
  21. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-ѓ, плански опфат меѓу ул. “11-ти Октомври”, ул. “Пролетерски Бригади”, ул. “Киро Фетак”, ул. “Трст” и ул. “Борис Кидрич” – Општина Куманово;
  22. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-ј, плански опфат меѓу ул. “Владимир Назор”, ул. “Пролетерски Бригади”, ул. “Киро Фетак”, ул. “Борис Кидрич” и ул. “Карл Маркс”  – Општина Куманово;
  23. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок  64-в, плански опфат меѓу ул. “Вера Циривири Трена”, ул. “Х.Т.Карпош”, ул. “Београдска” и ул. “1-ви Мај” – Општина Куманово;
  24. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 79, плански опфат меѓу државен пат А1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул. „11-ти Октомври“ и граница на наменска зона – Општина Куманово;
  25. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Перо Чичо”, дел од Урбан блок 14, плански опфат меѓу ул. “Ѓуро Пуцар Стари”, ул. “Благоја Думановски”, ул. “Јован Јовановиќ Змај” и ул. “Михајло Пупин” – Општина Куманово;
  26. Предлог Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Перо Чичо”, дел од Урбан блок 16, плански опфат меѓу ул. “Веселин Маслеша”, ул. “Михајло Пупин”, ул. “Ѓорче Петров” и ул. “Ратко Митровиќ” – Општина Куманово;
  27. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 59, плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул. “Улица 1”, ул. “Веселин Вујовски” и ул. “Скопска” – Општина Куманово;
  28. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 62, плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул.”Браќа Филиповиќ”, граница на наменска зона  и ул. “Вук Караџиќ” – Општина Куманово;
  29. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 49, плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција”, ул. “Миле Кипра”, крак на ул. “Нада Михајлова”, ул. “Нада Михајлова”, ул. “Васил Драгомански” и ул. “Власто Радоњанин” – Општина Куманово;
  30. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 77, плански опфат меѓу ул. “Индустриска”, КП 16260, КП 16258, КП 16257, КП 16161/1, КП 16160/4, КП 16159/1, КП 26131, КП 16262– Општина Куманово;
  31. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од  У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 59, Плански опфат меѓу државен пат A1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул. “2001”, ул. “1”, ул. “Тоде Мендол” и граница на плански опфат на ГУП – Општина Куманово;
  32. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”,  дел од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул. “Благој Паровиќ”, ул. “Васа Пелагиќ” и ул. “Марко Орешковиќ” – Општина Куманово;
  33. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од  У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 67, Плански опфат меѓу ул. “Страшко Арсов”, државен пат А1 автопат Скопје- Белград, КП 15732, ул.”Пристапна улица”, ул. “Милан Лисица” и пристапна патека – Општина Куманово;
  34. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 82, плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември”, ул.”Индустриска” и КП 9703 – Општина Куманово;
  35. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 49, Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција”, ул.”Ацо Борозански” и ул. “Миле Кипра” – Општина Куманово;
  36. Предлог  – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за КП 1460 м.в Озиром КО Доброшане – Општина Куманово;
  37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за КП 3073 м.в. Вртача КО Клечовце – Општина Куманово;
  38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за КП 4249/1 м.в. Арапов Кладенац КО Куманово – Општина Куманово;
  39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за КП 4249/2 м.в. Арапов Кладенац КО Куманово – Општина Куманово;
  40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП (зелени површини) во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ 1, дел од УБ 24, за дел од КП 24748/1 – Општина Куманово;
  41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП (зелени површини) во А1 домување во семени куќи, за дел од УЕ 1, дел од УБ 24, за КП 26083/1 – Општина Куманово;
  42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, Регионален пат Скопје-Куманово, КП 51, 50, 49, 44, 376, 377, 380/3, 381-дел, 382/1, 383-дел, 384-дел, 385/2-дел, 385/1-дел, 386/1-дел, 389, 388/1, 392 (Пат), 398, 404, 409, 411, 416, 415, 420, 430/1, 433, 436, 435, 433 (Пат), 450, 451, 454, 459, 457/1, 457/2, 456/2, 458, 460 (Пат), 462, 463/10-дел, 463/9, 463/8, 463/7, 463/6, 465/1-дел, 465/2-дел, 465/3, 465/4, 465/5, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 713/1, 713/2, 712/2-дел, 712/1, 711, 710, 709/9, 709/8, 709/1-дел, 709/6-дел, 709/2-дел, 709/3-дел, 709/4-дел, 709/5-дел, 709/7, 496/1, 495/4, 495/1, 495/10, 495/9, 495/8, 489 (Пат), 488/2, 482/1, 481/1, 478, 477, 474/2-дел, 474/1-дел, 472/3, 470/4-дел, 470/5-дел, 470/6, 470/7, 470/8, 469/1-дел, 296/2, 298, 296/1, 295, 294/1, 291/3, 291/1-дел, 290/4, 290/5, 289/3-дел, 289/2, 289/1-дел, 282/1, 272, 271/3, 253/5-дел, 253/4-дел, 253/1-дел, 250/2, 250/1, 249/2, 248, 233, 232-дел, 226/1-дел, 225, 313 (Пат), 195, 194/3-дел, 194/2-дел, 194/1-дел, 183, 179, 180, 181, 174, 164, 749 (Пат), 128, 131, 130/2, 123/1, 123/5, 123/4-дел, 123/3-дел, 123/2, 120/1, 120/2, 120/3, 117/2, 117/1, 116/2-дел, 107/1, 103, 106, како дел од плански опфат за село Љубодраг, КО Љубодраг – Општина Куманово;
  43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, Регионален пат Скопје-Куманово, КП 108/2, 108/1, 107/1, 107/2, 429/3, 429/2, 344, 345, 347, 356, 355, 358, 359/3, 367, 366, 360/4, 360/6, 360/3, 361, 362, 363, 364, 374, 376, 377, 384, 383, 387, 629, 878 (Пат), 614, 613, 816-дел, 818, 819, 825/1, 826/1, 828, 831, 884 (Пат), 787 (Пат), КО Умин Дол, КП 607, 605, 603, 602, 599, 597, 594, 593, 568, 567, 581, 578, 548, 547/1, 544, 543, 549, 550, 89 (Пат), 538/2, 536, 535, 507, 506, 502, 503, 496, 495, 492, 491, 488, 487, 484, 481, 479, 476/1, 476/2, 475, 471, 472, 468, 464, 465, 460, 461, 462, 458, 457, 454, 451, 87, 875 (Река), 449 (Пат), 433, 876 (Пат), 103/2, 103/1, 102, 109, како дел од плански опфат за село Ново Село, КО Ново Село – Општина Куманово;
  44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 4400/2 (Пат), 2736, 2735, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732/1, 2717, 2718, 2719, 2720, 2710, 2708, 2704, 2707, 2686, 2685, 2711/2, 2711/1, 2715, 2716, 4422/2 (Пат), 2678, 2676, 2674, 2673, 2672, 4410 (Пат), 2665, 2662, 2655/2, 2641, 66/1, 2636, 2637, 4386/1 (Река), 2624, 2630, 2628, 2625, 2623, 2621/1, 2604, 2605, 2606, 2607, 2609, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3118, 3119, 3121, 3122, 3126, 3128, 3130, 3133, 3134/1, 2932/2, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156/1, 3157, 2963, 2964, 2965, 2958, 2959, 2960, 2954, 2953, 2950, 2949, 2947, 2943, 2942, 2941, 4423 (Пат), 4409/2, 2974/2, 2974/1, 2973, 2979, 2978, 2778, 2783, 2782, 2781, 2771, 2772, 2773, 4401/2 (Пат), 2764, 2762, 2747, 2745, 2744, како дел од плански опфат за село Пчиња, КО Пчиња – Општина Куманово;
  45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 4421/1 (Пат), 2595, 4386/1 (Пат), 2597, 2599, 2341/1, 2342/2, 2343, 2344, 2345, 2349, 2350, 2351, 2320, 2318, 2317, 4386/2 (Река), 2309, 2308, 2303, 2298, 2297, 2296/1, 2295, 2294 (Пат), 2290, 2287, 2284, 2283, 2280, 2278, 2279, 1921, 1923 (Пат), 1917, 2230/2, 4411/1 (Пат), 2176, 2245, 4388/2 (Пат), 2248, 2249, 2251, 2252, 4420/2 (Пат), 2431, 2566/2, 2564, 3090/2 (Реки), 4421/3 (Пат), како дел од плански опфат за село Пчиња, КО Пчиња – Општина Куманово;
  46. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 972, 968, 965/2, 965/3, 966/1, 961/6, 960, 959, 958/1, 958/2, 958/3, 957/4, 957/3, 955, 954, 776, 952, 951/2, 951/1, 780, 779, 778/3, 778/2, 778/1, 785/2, 784/1, 786, 787/2, 788/1, 788/3, 789, 790, 791/1, 791/7, 791/6, 792/1, 791/4, 795, 794/2, 799, 802, 808/1, 808/6, 808/3, 1025 (Пат), 727/2, 726/3, 726/1, 720 (Пат), 719, 721 (Пат), 631, 632, 633, 634, 628, 627, 626, 622, 618, 613, 636, 607/4, 607/2, 607/1, 1035 (Пат), 660/2, 660/3, 664, 15 (Пат), 75, 79/2, 89, 92, 91, 90, 99, 104, 114, 115, 1027 (Пат), 562, 553/2, 554/6, 554/1, 1029/1 (Пат), 871, 855/27, 855/28, 855/6, 855/7, 855/8, 855/36, 855/25, 855/11, 855/12, 855/30, 855/17, 855/24, 870, 911/2, 910, 883/2, 886, 1030/1 (Пат), 441, 920/1, 920/2, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 950/6, 950/7, 950/8, 950/9, 949/5, 949/4, 949/3, 949/2, 949/1, 948, како дел од плански опфат за село Речица, КО Речица – Општина Куманово;
  47. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, Железничка пруга Куманово-Бељаковце, КП 833, КО Опае, КП 1086 (Пат), 809/4, 808, 807, 806/3, 806/4, 806/5, 806/6, 1088 (Пат), 154/89, 155/2, 154/79, 154/78, 162, 163/1, 163/2, 154/76, 170/1, 168, 1089 (Пат), 153/2, 153/1, 187, 175, 185/1, 194, 183, 1093 (Пат), 200/3, 213/1, 204, 417, 420, 421, 424, 431 (Пат), 441, 440, 439, 450, 761, 757, 756, 755/2, 754, 753, 752, 751, 749/2, 749/1, 748, 747, 767, 713 (Реки), 790,  како дел од плански опфат за село Режановце, КО Режановце – Општина Куманово;
  48. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 5053/2 (Пат), 167, 166, 173, 174, 181, 182, 183, 188, 234/1, 234/2, 240, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 244, 231, 232, 3018, 3010, 3004, 3003/2, 3005, 3007, 3024, 2977, 2972/1, 2972/3, 2971/2, 3029/1 (Улица), 3045, 3044, 3037, 3043, 3057, 3059, 3060, 3061, 3062, 3064, 5060 (Пат), 2603, 2602/3, 2613, 5059/2 (Пат), 2615, 2620, 5061/2 (Пат), 2557, 2556, 2555, 2553, 2550, 2548, 2546, 2545, 2544, 2536, 2527, 2526, 2525, 2530, 2531, 2533, 2487/2 (Пат), 2465, 2463, 2466, 5067/1, 2347, 2346, 2348, 2349, 2280, 2279, 2278, 4066/1, 4066/2, 4064, 4063, 4062, 4061, 4098, 4099, 4101, 4102/1, 4103, 4094/2, 4107, 4109, 4108, 4123, 5068 (Пат), 4039, 4037, 4018 (Пат), 5072/1 (Пат), 4125, 4141-дел, 4143, 4142, 4305 (Пат), 5053/3 (Пат), 4193-дел, 4195, 4196, 4200, 4198, 4217 (Пат), 4301, 4302, 4303, 4300, 4319, 4320, 4321/1, 4321/2, 4322, 4323, 4325, 4326, 4294, 5074 (Пат), 4475, 4479/2, 4480, 5076 (Пат), 4471, 4472, 4473, 4457, 4456 (Пат), 4445/1, 4446, 4449/1, 4449/2, 4450, 4453, 4451, 4421/2, 4416, 4412, 4408, 4407, 4406, 4403, 4402, 4399, 4377, 4413 (Пат), 5081/1 (Железничка пруга Скопје-Куманово), 2194, 2193, 2192, 2185, 2187, 2188, 2102, 2111, 2110, 2112, 2115, 2128, 2130, 2131, 2133, 2123, 2125, 2126, 2127, 5056 (Пат), 1970, 1973, 1974, 1978, 1980, 1981, 2009, 2011, 2013, 2012, 2015, 2120, 2119, 2118/2, 2118/1, 2041, 2042, 2044, 2056, 2045, 2031/2, 2050, 2051, 5054/3 (Пат), 1609, 5042/1 (Дол), 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1594/6, 1594/7, 1594/5, 1594/4, 1594/3, 1594/1, 1596, 1574, 1601, 1560 (Пат), 1534, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506/1, 1506/2, 1547, 1548, 5055/1 (Пат), 5041/1, 411, 410, 5048/2, 377, 378, 392, 391, 390, 5050/2, 276, 5081/2 (Железничка пруга Скопје-Куманово), 113, 5052/1 (Пат), 259, 260, 261, 263, 264, 269, 272, 273, 141, како дел од плански опфат за село Романовце, КО Романовце – Општина Куманово;
  49. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, Регионален пат Скопје-Куманово, КП 295-дел, 294-дел, 293-дел, 292-дел, 275, 274-дел, 271/6, 271/5, 271/2, 270/1, 268, 261, 262, 233/1, 235/2, 235/1, 235/3, 236, 224, 223, 220, 219/2, 219/1, 216/1, 212, 209, КО Ново Село (КП 787-Пат), КП 168, 166, 165, 162, 161, 160, 151, 150/6, 150/3, 156/2, 156/1, 155, 150/2, 482/3, 482/1, 482/2, 170 (Пат), 785 (Пат), 419 (Пат), 429/2, 428, 378, 364, 363, 361/2, 361/1, 780 (Пат), 301/2, 301/3, 303, 300, 299, како дел од плански опфат за село Умин Дол, КО Умин Дол – Општина Куманово;
  50. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 99, м.в. Ѓерен, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
  51. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 375/2, м.в. Маслинка, КО Тромеѓа – Општина Куманово,
  52. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1103, м.в. Јазовица, КО Доброшане-вон г.р. – Општина Куманово;
  53. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1360, 1363, м.в. Дутев Чивлик, КО Куманово – Општина Куманово;
  54. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1388/1, м.в. Дутев Чивлик, КО Куманово – Општина Куманово;
  55. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1697, м.в. Црно Поле, КО Куманово – Општина Куманово;
  56. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3290/3, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;
  57. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 12141/2, м.в. Банево Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
  58. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Одборот за надзор во ЈОУД Детска градинка “Ангел Шајче” – Куманово;
  59. Предлог – Решение за предлагање на претставник од Општината Куманово, за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Куманово.