Седумдесет и петта седница на Совет на општина

Седумдесет и петта седница на Совет на општина


На дневен ред ќе бидат следниве точки :

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2012 година;

Предлог – План на програми за развој на Општина Куманово за 2013 година;

Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2013 година;

Предлог – Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2013 година;

Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;

Годишна Програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;

Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;

Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;

Информација за изготвување на предлог сообраќајно решение за еднонасочно одвивање на сообраќајот во градот III фаза;

Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. ‘‘Проевце‘‘, Урбан блок 23 – а – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за делумно усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП, зона А1 домување во стамбени куќи во Б2 големи трговски единици за КП 8166, за дел од УЕ Стари Лозја, дел од УБ 12 – Општина Куманово;

Предлог –