Седумдесета седница на совет на Општина Куманово

Седумдесета седница на совет на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 30 август 2012 година,со почеток во 10:00 часот.На дневен ред ќе бидат следниве точки:

Усвојување на записниците од Шеесет и седмата, Шеесет и осмата и Шеесет и деветтата седница на Советот на Општина Куманово

  1. Предлог – Одлука за констатирање престанок на мандат на член на Совет на Општина Куманово;
  2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2012 година;
  3. Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за период Април – Јуни 2012 година;
  4. Извештај за реализација на Акциониот план за Декада на