Секретар на Општина Куманово


valentinaВалентина Алексовска

Телефон: (031) 475 831

Е-mail: [email protected]


Валентина Алексовска, родена на 16 мај 1967 година во Куманово. Во својот роден град го завршува  основното и средното образование, а високото  образование го завршува на Битолскиот универзитет “Свети Климент Охридски” – Економски факултет – Прилеп. Во наредните години продолжува да работи на својата едукација и  се стекнува со: Педагошка доквалификација на Универзитетот “Кирил и Методи” – Филозофски факултет, Уверение – за овластен ревизор од  Министерството за финансии на Република Македонија, за потоа да добие  и Лиценца за работа за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор од  Советот за унапредување и надзор на ревизијата. Се стекнува  и со Уверение за овластен сметководител од Министерството за финансии. Во месец Август 2014 година магистрира на Економскиот Институт во Скопје.

Својот работен век го започнува  на граничниот премин  Табановце во  фирмата “Фероглас”  во 1994 година, а   наредната година се вработува  во Средното економско училиште “Перо Наков” во Куманово, каде предава економски предмети. Во септември 1995 година  се вработува во ДОО “Екстра Меин” Куманово, приватна компанија од месната индустрија, како сметководител, а веќе во 1996 година е назначена на раководното место во финансиите – Финансов директор, на кое место останува  се до септември 2005 година. Тогаш е именувана за внатрешен  ревизор во Општина Куманово. По шест години-во јуни 2011 година доаѓа на функцијата Секретар на Општина Куманово која ја обавува и денес.


Работни должности:

– ја организира работата на администрацијата на Општината Куманово и дава упатства за работата на државните службеници,

– ја координира меѓусекторската соработка – ја обединува и унапредува работата во хоризонтална и вертикална  насока и иницира постапка за усовршување и креирање на политики за создавање на професионализам во работата на државните службеници,

– одржува колегиум со раководителите на секторите во општинската администрација,

– ја следи, организира, координира, обединува и дава упатства во извршувањето на работите и задачите во општинската администрација и се грижи за нивното законско , ефикасно , навремено и квалитетно извршување,

– се грижи за ефикасно и ефективното работење на државните службеници и работниците без статус на државни службеници,

– ја следи законитоста на прописите на Советот и се грижи за нивното објавување во ,,Службен гласник на Општина Куманово’’,

– координира со подготвување на материјали и предлози за стратешки документи на Општината, и изработува извештаи за раководењето во општината,

– учествува во работата на работните тела на општината,

– ги следи и се грижи за спроведување на одлуките , заклучоците , насоките и упатствата на градоначалникот

– донесува Годишна програма за стручно оспособување и усовршување на државните службеници,

-соработува со, секретарите на органите на централната и локалната власт, со домашни и меѓународни – организации и претставници на граѓанскиот сектор,

– донесува Годишен план за соодветна и правилна застапеност на зедниците,

– го одобрува Нацрт – Правилникот за систематизација на работните места,

– формира Комисија за спроведување на постапката за вработување на државните службеници,

– го советува и му помага на Градоначалникот во извршување на комплексни прашања за активности    и постапки што претставуваат новина и што не спаѓаат во редот на стандардните постапки,

– формира Комисија за водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап,

– формира Комисија за утврдување на материјална одговорност на државните службеници,

– го следи извршувањето на одлуките на Советот како и извшувањето на работите коишто со закон  и се делегирани на општината

– изрекува дисциплински мерки против државните службеници за дисциплинска неуредност,

– врши оценување на  раководни државни службеници,

– донесува Решение за надомест на штета,

– донесува Решение за формирање на Комисија за преиспитување на оцената на државните службеници,

– одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и врши и други работи што ќе му бидат – доверени од градоначалникот на општината.