Закажана 50-тата седница на Советот на Општина Куманово

Закажана 50-тата седница на Советот на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 23 август 2011 година (вторник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот. За работа на седницата е предложен следниот Дневен ред:

  • Усвојување на записниците од Четириесет и осмата и Четириесет и деветтата седница на Советот на Општина Куманово
  • Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2011 година;
  • Тримесечен Извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.01.2011 – 31.03.2011 година;
  • Финансиски извештај за работа на Ј.П. ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за периодот Јануари – Март 2011 година;
  • Финансиски извештај за работа на Ј.П. ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за периодот Април – Јуни 2011 година;
  • Предлог –