Склучени договори за 2017 година:

Оглас


Предмет


11/2017

Атмосферска канализација на дел од улица „ЈНА“ (од поранешна ф-ка „ЧИК“) – ул. „11-ти Октомври” – ул. „Страшко Арсов” – до ул. „Србо Томовиќ“ во Општина Куманово

      13/2017                                Услуги за привремени вработувања

12/2017

Авто такси превоз на ученици со посебни потреби во Општина Куманово

10/2017

Набавка на букови огревни дрва 896 м3 – метри кубни (опсег на дијаметар од 7-16 сm) I/II степен на квалитет и дабови огревни дрва 315 м3 – метри кубни (опсег на дијаметар од 7-16 сm) I/II степен на квалитет за потребите на основните и средните училишта за учебната 2017/2018 година и ТППЕ од Општина Куманово

9/2017

Реконструкција и рехабилитација на улици во Општина Куманово за Дел 1: Дел од ул. „Тоде Мендол“, Дел 2: Дел од ул. „Тоде Думба“, Дел 3: Дел на ул. „Народна Револуција“ и за Дел 4: Дел од ул. „100“ (н. Карпош).

8/2017

Изработка на основен проект на добивање на е-дозвола за изработка на техничка документација за фекална канализација за три села и тоа: с. Сопот, с.Табновце, с.Четирце во Општина Куманово

 

Врати се на врвот