Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Програми за работа:
Програма 2015
Програма 2016
Програма 2017
Програма 2018
Програма 2019
Програма за јавно осветлување 2019год.
Програма за повластено паркирање 2019год.

Програма за повластено паркирање од страна на лица со посебни потреби 2020год.
Програма 2020
Програма 2022
Програма2024

П Р О Г Р А М А ЗА ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКИНГ УСЛУГИ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ПАРКИРАЊЕ СО КОИ СТОПАНИСУВА ЈП „КУМАНОВО-ПАРКИНГ“ КУМАНОВО ОД СТРАНА НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЗА 2023 ГОДИНА

Годишен извештај за 2020 г

Програма за лица со посебни потреби 2021
Програма 2021
Програма 2022
Програма 2023

Програма 2024

Програма за лица со посебни потреби за 2024 година

Извештаи за работа:
Извештај 2015
Извештај 2016
Извештај 2017
Извештај 2018
Извештај 2019
Извештај 2020
Извештај 2021
Извештај 2022
Извештај 2023

Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2019 година:
Прв квартал
Втор Квартал
Трет квартал
Четврт квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2020 година:

Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2021 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2022 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал

 

Поднесување завршна сметка 2020
Поднесување завршна сметка 2021

Квартални извештаи за финансиско работење за 2023 година:   

Прв квартал

Втор квартал

Трет квартал

Четврт квартал

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст