Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Листа на вработени во Општина Куманово


Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот, информирање и односи со јавноста и ИТ

Раководител: Радослав Настасијевиќ Варџиски
Email:radoslav@kumanovo.gov.mk 

Помошник Раководител: Фатос Аќифи
e-mail: fatos.aqifi@kumanovo.gov.mk

Tел.031 475 832

Одделение за поддршка на Градоначалник
Tел:
031 475 830

Раководител:
E-mail:radoslav@kumanovo.gov.mk
Маргарита Прокиќ– Самостоен референт – Технички секретар на Градоначалник
E-mail:margarita.prokic@kumanovo.gov.mk
Андријана Крстевска-Виш соработник за поддршка на протокол
E-mail:andrijana.krstevska@kumanovo.gov.mk

Одделение за поддршка на Советот
Tел:
031 475 822 и 031 475 812
Раководител: Светислав Јовановски

E-mail:svetislav.jovanovski@kumanovo.gov.mk

Иса Беќири – Соработник- Стручни работи за Советот на Општината
E-mail: isa.beqiri@kumanovo.gov.mk
Зија Адеми – Помлад соработник- поддршка на седница на Совет
E-mail: zija.ademi@kumanovo.gov.mk
Фуат Рамани – Помлад Референт  за административна поддршка
E-mail: fuat.ramani@kumanovo.gov.mk
Пранвера Саќипи – Помлад соработник за превод
E-mail: pranvera.sakipi@kumanovo.gov.mk
Милена Ѓукиќ Ордевска-Соработник за лекторирање
E-mail: milena.ordevska@kumanovo.gov.mk

Одделение за информирање и односи со јавноста
Tел.
031 475 827
Раководител:Бисера Арсовска

E-mailbisera.arsovska@kumanovo.gov.mk

Наташа Крушиќ Лазаревска – Советник за информирање и односи со јавност
E-mail:natasalazarevska@kumanovo.gov.mk
Елизабета Стојковска-Соработник за односи со јавноста
E-mail: elizabeta.stojkovska@kumanovo.gov.mk
Викторија Ѓорѓевска– Помлад Референт во  информативно услужен центар во град Куманово
E-mail: viktorija.gjorgjevska@kumanovo.gov.mk
Лиридон Демири– Референт за упатување на граѓани/странки
E-mail: liridon.demiri@kumanovo.gov.mk

Одделение за информатичка технологија
Tел.031 475 812
Раководител:Aндријана Вукановска Цветковска
E-mail: a.vukanovska@kumanovo.gov.mk

Емил Ташевски – Виш соработник – ПРОГРАМЕР
E-mail: emil.tashevski@kumanovo.gov.mk
Мартин Крстиќ – Виш соработник за одржување и развој на базата на податоци / Службеник за млади и младински политики
E-mail: martin.krstic@kumanovo.gov.mk
Оливер Младеновски- Самостоен референт за телекомуникациони системи
E-mail: oliver.mladenovski@kumanovo.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

Раководител: Ирена Илиевска
Тел:031 475 820 / 031 475 821
E-mail:irena.ilievska@kumanovo.gov.mk

Одделение за буџетска координација и буџетска контрола
Tел:031 475 821

Фросина Милковска
– Советник за буџет и финансирање на општински буџетски корисници
E-mail:
Маја Јовановска – Соработник за буџет и финансирање
E-mail: maja.jovanovska@kumanovo.gov.mk
Татјана Михајловска – Советник за буџет и финансирање на општински буџетски корисници
E-mail: tatjana.mihajlovska@kumanovo.gov.mk
Анита Пејчиновска-Помлад соработник за контрола за ивршување на буџет на општински буџетски корисници за сметките на самофинасирачки активности
E-mail: anita.pejchinovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за сметководство и плаќања
Tел:031 475 820


Виолета Димитриевска – Советник – одговорен сметководител
E-mail:violeta.dimitrievska@kumanovo.gov.mk
Милена Секирарска – Виш соработник за сметководствено и финансиско управување
E-mail:milena.sekirarska@kumanovo.gov.mk
Нера Ланг-Спасовска – Помлад соработник за сметководствено материјално и финанскиско работење
E-mailnera.lang.spasovska@kumanovo.gov.mk
Јасминка Радуловиќ – Самостоен референт-сметководител
Emailvesna.arsovska@kumanovo.gov.mk /jasminka.radulovik@kumanovo.gov.mk
Драгана Зафировска – Самостоен референт за админситрирање на плати и надоместоци
E-mail:dragana.zafirovska@kumanovo.gov.mk


Одделение за јавни набавки
Teл:031 511 307
Раководител – Дарко Станојковски 
E-mail:darko.stanojkovski@kumanovo.gov.mk

Стефан Бојковски – Советник за стручна помош на комисија за јавни набавки
E-mail:stefan.bojkovski@kumanovo.gov.mk
Авдија Авдија – Соработник за водење на постапка за јавни набавки со проценета вредност до 5000 евра во денарска противвредност
E-mail:avdija.avdija@kumanovo.gov.mk

 Сектор за урбанизам

Рaководител: Емилија Сларидис Јаневска
E-mail: slaridis.janevska@kumanovo.gov.mk тел. 031 438 633
Помошник раководител: Наталија Стојмановска-Овластен помошник раководител на Сектор за урбанизам
E-mail: natalija.stojmanovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за планирање и донесување на урбанистичка документација
Мери Трајановска-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
E-mail: meri.trajanovska@kumanovo.gov.mk   

Меметали Јашари-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
E-mail: memetali.jashari@kumanovo.gov.mk  

Ана Поповска-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
E-mail:ana.popovska@kumanovo.gov.mk
Емилија Мучевска ДимитровскаСоветник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
E-mail:emilija.muchevska@kumanovo.gov.mk
Амире Азизи – Помлад соработник – Урбанистички планер
E-mail:amire.azizi@kumanovo.gov.mk
Марија Захаријева-Помлад соработник – Урбанистички планер
E-mail:marija.zaharijeva@kumanovo.gov.mk
Никола Петрушевиќ-Помлад Соработник за документација за градба во рурална средина
E-mail:nikola.petrushevikj@kumanovo.gov.mk

Одделение за спроведување на урбанистичка документација
тел.број 438 616


Емилија Манова-Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градба
E-mail: emilija.manova@kumanovo.gov.mk
Наталија Стојмановска-Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градба
E-mail:
natalija.stojamanovska@kumanovo.gov.mk
Младен Думановски-
Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градба
E-mail: mladen.dumanovski@kumanovo.gov.mk
Ива Венцовска-
Советник за управно правни работи
E-mail:  iva.trajkovska@kumanovo.gov.mk
Горан Петковски-Виш соработник за урбанистичко планска документација
E-mail: goran.petkovski@kumanovo.gov.mk
Александра Ангелов-Виш соработник за урбанистичко планска документацијаE-mail: aleksandra.mladenovska@kumanovo.gov.mk
Фериде Рушити- Виш соработник за подготовска на документација
E-mail: feride.rushiti@kumanovo.gov.mk

Насер Рамадани-Самостоен референт за архивирање и документирање на архивски материјал
E-mail:naser.ramadani@kumanovo.gov.mk

 

Одделение за управување и документирање на градежно земјиште
Драган Јовановски-
Виш сораборник за управно правни работи
E-mail: dragan.jovanovski@kumanovo.gov.mk  
Ваљон Аќифи-
Соработник за административни работи и евиденција на документација
E-mail: valjon.aqifi@kumanovo.gov.mk

Светланка Петрушевска-Самостоен референт за подготовска на решение за одобрение за градба
E-mail: svetlanka.petrushevska@kumanovo.gov.mk  

Валентина Димковска – Виш референт за евидентирање и ажурирање на документација од областа на урбанизам
E-mail: valentina.dimkovska@kumanovo.gov.mk

Сектор за комунални работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата

Рaководител: Лидија Ланг Спасовска

E-mail:lidija.lang@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 829
Помошник Рaководител: Момчило Јовановски
E-mail:momcilo.jovanovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 829
Раководител на Одделение за комунални работи,инфраструктура и сообраќај
Раководител: Ивица Димовски
E-mail: ivica.dimovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819

Мирослав Доцевски-Советник за Уредување на градежно земјиште
E-mail:
bisera.popovska@kumanovo.gov.mk
Бисера Поповска-Советник за патишта и сообраќај
E-mail: bisera.popovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819
Слаѓана Трифуновска-Помлад соработник за Линиски превоз
E-mail: slagjana.trifunovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 828
Бојан Петковски-Виш соработник за Локални патишта и улици
E-mail: bojan.petkovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819

 


Одделение за заштита на  животна средина и природата
Цветанка Арсиќ-Советник за заштита и спречување на загадување на водата, земјиштето и заштита на природата
E-mail:cvetanka.arsikj@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 823
Александра Георгиевска ПротиќСоветник за заштита и спречување на загадување на водата, земјиштето и заштита на природата
E-mail:aleksandra.georgievska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 823
Стојан Павловски-Соработник за заштита на природата
E-mail:stojan.pavlovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 824
Ненад Спасовски-Соработник за заштита на природата
E-mail:nenad.spasovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 824
Александар Стојчевски-
Соработник за заштита на бучава
E-mail:aleksandar.stojcevski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 828
Никола Бошковски-помлад соработник за заштита и спречување на загадувањето на земјиштето

Сектор за образование

Раководител: Александар Јовановиќ
E-mail:aleksandar.jovanovic@kumanovo.gov.mk 

Одделение за предучилишно и основно образование
Раководител: Александар Саздевски
E-mail:aleksandar.sazdevski@kumanovo.gov.mk

Наташа Анастасовска – Соработник за развој на основно образованиe
E-mail:natasha.anastasovska@kumanovo.gov.mk
Сабрије Ајдини-Соработник за развој на основно образованиe
E-mail:sabrije.ajdini@kumanovo.gov.mk
Ридван Авдиљи  Помлад соработник за поддршка на основно образование
E-mail: ridvan.avdilji@kumanovo.gov.mk
Биљана Цветковиќ-Помлад референт за стручно административни работи
E-mail:

 

Одделение за средно образование и ученички стандард

Раководител: Дивна В. Тодоровска
E-mail: divna.todorovska@kumanovo.gov.mk

Александар Крстевски-Виш соработник за развој на средно образование и ученички стандард
E-mail:aleksandar.krstevski@kumanovo.gov.mk
Фросина Николовска – Советник за поддршка на средно образование и ученички стандард
E-mail:frosina.nikolovska@kumanovo.gov.mk
Бобан Герасимовски Самостоен референт за информативно-документарни и стручно административни работи
E-mailboban.gerasimovski@kumanovo.gov.mk

Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Овластен Раководител: Александар Крстевски

E-mail: aleksandar.krstevski@kumanovo.gov.mk

 

Одделение за култура и спорт

Цоки Ристовски – Раководител на одделение за   култура и спорт
E-mail:coki.ristovski@kumanovo.gov.mk

Африје Сулејмани – Самостоен референт за информативно-документарни работи
E-mailafrije.sulejmani@kumanovo.gov.mk
Игор Трајковски-Помлад соработник за култура
E-mail: igor.trajkovski@kumanovo.gov.mk
Ивана Богдановска-Помлад соработник за култура
E-mail: ivana.bogdanovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Лоран Антевски –
Раководител на одделени за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита 
Е-маил:
loran.antevski@kumanovo.gov.mk

Фросина Цветковска – Советник за социјалена заштита
E-mail: frosina.cvetkovska@kumanovo.gov.mk
Катерина Пешиќ Бошковска – Виш соработник за социјални права за ранливи групи
E-mailkaterina.boshkovska@kumanovo.gov.mk
Mилош Станојковиќ  / Тања Стефановска – Соработник за развој,  координација и превенција  на социјални услуги
Emailmilosh.stanojkovikj@kumanovo.gov.mk//tanja.stefanovska@kumanovo.gov.mk
Светлана Цветковска /Катерина Копевска – Самостоен референт за спроведување на мерки за субвенционирање на граѓаните изложени на социјални ризици
E-mail: svetlana.cvetkovska@kumanovo.gov.mk/katerina.kopevska@kumanovo.gov.mk
Магдалена Станојковска – Референт за поддршка на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита
E-mail: magdalena.stanojkovska@kumanovo.gov.mk

Сектор за правни, имотно правни и општи работи

Раководител: Сунај Мустафа
E-mail: sunaj.mustafa@kumanovo.gov.mk

Одделение за правни работи и имотно правни работи
Раководител:Иван Ангеловски
E-mail: ivan.angelovski@kumanovo.gov.mk 

Maрина Дишковска-Советник за правни работи и застапување
E-mail: marina.dishkovska@kumanovo.gov.mk
Кристина Крстевска – Советник за спроведување на експропријација
E-mail:kristina.krstevska@kumanovo.gov.mk
Воислав Величковски-Советник за правни работи и застапување
E-mail:voislav.velichkovski@kumanovo.gov.mk
Христијан Ѓорѓевиќ-Помлад Соработник за општински недвижен имот
E-mail:

Одделение за oпшти работи

Архива на Општина Куманово

Раководител: Хајредин Ибраими
E-mail: hajredin.ibraimi@kumanovo.gov.mk
Tел:031 475 834/ 031 475 824
Дарко Митковски – Соработник за заштита и спасување и управување со кризни состојби
E-mail: darko.mitkovski@kumanovo.gov.mk
Стефан Петковски – Помлад соработник за безбедност при цивилна заштита и спасување и управување со кризни состојби
Е-маил: stefan.petkovski@kumanovo.gov.mk
Kaтерина Богдановиќ
-Советник за цивилна заштита и спасување и управување со кризни состојби
E-mail:katerina.bogdanovic@kumanovo.gov.mk
Зоран Петровски – Виш соработник за месни и урбани заедници
E-mail: zoran.petrovski@kumanovo.gov.mk тел: 031 413 470
Татјана Поповска– Самостоен референт-архивар
E-mail: tatjana.popovska@kumanovo.gov.mk
Ѓилназ Рустеми – Самостоен референт – архивар
E-mail:
Горан Додевски – Самостоен референт – документарист
E-mail:
Никша Виличиќ – Референт-администратор
Назиктер Селмани – Самостоен референт-архивар
Фуат Лимани – Мaгационер
Зоран Грабовица – Главен чувар –портир (одговорно лице)  за рекреативен центар Кеј и рекреативен центар Пелинце
Арлинда Весељи-Помлад референт за стручно административни работи
Бобан Стојановски-Домаќин

Саша Дејановиќ – Координатор на достава-курир
Курир(Доставувачи) –  Славица Спасовска, Вегим Ибраими, Предраг Милошевски, Љубиша Илиевски,Бранкица Колевска,Африм Љатифи,Тони раденковиќ
KB работник за оддржување на објекти: Зоран Стојмановски, , Бисера Арсовска, Дејан Јовановски

Бобан Герасимовски-Самостоен референт-Оддржување на возен парк
Возач : Предраг Николиќ, Саша Анѓелковиќ, Драган Живиќ, Слободан Трајковски, Драган Димковиќ,Ненад Димковски,Оливер Накевски
КВ работник за оддржување на опремата-оператор на систем: Бране Стојановски,
Кафекувар-ка:  Валентина Миленковиќ, Наташа Лазаревска,Кирче Арсовски,Маријан Стошевски,Драган Величковски
Работник на приемен пулт: Филип Наковски, Милош Јовановски
Хигиеничар/ка: Надица Доневска, Кристина Митровска, Весна Антиќ, Наташа Блажевска, Игор Димитриевски
Чувар – портир: Гоце Пешиќ, Марјан Ивановски, Слаѓан Каранфиловски, Фатмир Далипи, Саша Спасиќ, Зоран Лазаревски
Главен Чувар – портир (Одговорно лице за рекреативен центар Кеј и рекреативен центар Пелинце:Зоран Грабовица

Сектор за даноци и такси

Раководител: Ненад Стојановски
Е-mail:nenad.stojanovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Одделение за утврдување и наплата на данок на имот, наплата на даноци, такси и други надоместоци

Раководител: Никола Денковски
Еmail:nikola.denkovski@kumanovo.gov.mk

Фросина Краљевска-Советник за контрола на проценка на недвижен имот
Е-mail:frosina.kraljevska@kumanovo.gov.mk тел.
Ненад Костовски-Виш соработник за поддршка во постапка за даночно извршување
Е-mail:nenad.kostovski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Зоран Ѓорѓевиќ-Соработник за утврдување на такси и надоместоци
Е-mail:zoran.gjorgjevik@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Габријела Јаќимовиќ-Соработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот
Е-mail:
gabrijela.jakimovik@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Милан Трајковски -Соработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот
Е-mail:
milan.trajkovski@kumanovo.gov.mk
 Бејамин Алити-Помлад соработник за поддршка во извршување на даноци и такси
Е-mail: bejamin.aliti@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Афрдита Авдиљи-Помлад соработник за поддршка прти контрола на проценка на недвичен имот
Е-mail: afrdita.avdilji@kumanovo.gov.mk
Маја Насковска-Помлад соработник за облог на данок на имот на правни лица
Е-mail: maja.naskovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Валентина Јордановска-Самостоен референт-даночен сметководител
Е-mail: valentina.jordanovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Марија Божиновска-Самостоен референт-даночен сметководител
Е-mail: marija.bozinovska@kumanovo.gov.mk
Татјана Стојчевска-Референт за административна поддршка во утврдување на такси и надоместоци
E-mail: tatjana.stojchevska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Ферсан Сулејмани-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имот
E-mail: fersan.sulejmani@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Исмаиљ Спахија-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имот
E-mail: ismail.spahija@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Одделеие за утврдување и наплата на данок на промет и наследствои подарок
Раководител:Андријана Недељковски
Еmail:andrijana.nedeljkovski@kumanovo.gov.mk 
тел. 031 511 307
Хана Ланг-Советник за  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарок
Е-mail:hana.lang@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Ивана Ристовска-Виш соработник за админстративна поддршка во  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарок
Е-mail:ivana.ristovska@kumanovo.gov.mk
Ивица Петрушевски-Советник-Даночен извршител
Е-mail:ivica.petrushevski@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Далибор Трајановиќ-Виш соработник за админстративна поддршка во  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарок
Еmail:
dalibor.trajanovikj@kumanovo.gov.mk
Маргица Бошковска-Советник-Даночен извршител
Еmail:

Елизабета Ефтимовска-Советник-Проценувач на недвижен имот
Е-mail:elizabeta.eftimovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307

Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат

Раководител:Лидија Трајковска
Е-mail: lidija.trajkovska@kumanovo.gov.mk

тел. 031 422 641

Одделение за инспекциски надзор во урбанистичка,градежна и комунална дејност,животна средина и угостителско туристичка дејност

Раководител:Бобан Бојковски
Е-mail: boban.bojkovski@kumanovo.gov.mk

Анета Ташевска-Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор
E-mail: aneta.tashevska@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Татјана Миладиновска
Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор
E-mail: tatjana.miladinovska@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641
Сашо Илиев-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор
E-mail:saso.iliev@kumanovo.gov.mk тел.
Лидија Трајковска-Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор
E-mail:lidija.trajkovska@kumanovo.gov.mk
Евгенија Петковска-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор
E-mail:evgenija.petkovska@kumanovo.gov.mk
Владислав Трајовски-Помошник комунален инспектор
E-mail:vladislav.trajkovski@kumanovo.gov.mk
Бисера Настасијевиќ Варџиска-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор
Ненад Илиевски-Советник-Инспектор-овластен инспектор за патен сообраќај
E-mail:nenad.ilievski@kumanovo.gov.mk тел.
Миранда Рустеми-Помошник инспектор за патишта
E-mail:miranda.rustemi@kumanovo.gov.mk
Бобан Бојковски-Советник Инспектор- Овластен инспектор за заштита на животната средина и природата
E-mail:boban.bojkovski@kumanovo.gov.mk
Живко Наковски-Советник Инспектор- Овластен инспектор за угостителско туристичка дејност
E-mail:zivko.nakovski@kumanovo.gov.mk
Драгутин Лулевиќ,Светислав Гроздановиќ,Барлиљ Јашари,Мирослав Ѓорѓевиќ-Самостоен референт-комунален редар
Давид Вељковиќ-Помлад комунален инспектор
Гоце Јовановски-Помлад комунален инспектор
Мартин Ивановски-Помлад комунален инспектор
Анѓела Јовановска Николовски-Помлад комунален инспектор
Оливера Крстевска-Советник инспектор-овластен инспектор за жаштита на животната средина и природата.
E-mail:olivera.krstevska@kumanovo.gov.mk
Ненад Јовановски-Овластен инспектор за угостителско туристичка дејност
E-mail:nenad.jovanovski@kumanovo.gov.mk
Жаклина Лазаревска-Помлад инспектор за заштита на животна средина.
E-mail:zaklina.lazarevska@kumanovo.gov.mk
Милош Илиевски-Самостоен инспектор-овластен инспектор за угостителско туристичка дејност
E-mail:milos.ilievski@kumanovo.gov.mk
Дејан Димитриевски-Помлад инспектор за патен сообраќај
E-mail:dejan.dimitrievski@kumanovo.gov.mk

Одделение за даночна инспекција, инспекциски надзор во јавните дејности и друг надзор од надлежност на општината
тел:031 422 641
Сељами Ајрулау-Помошник инпектор за домување
E-mail:selami.ajrullau@kumanovo.gov.mk
Ханифе Љимани – Советник инспектор – овластен просфетен инспектор
E-mail:hanife.limani@kumanovo.gov.mk

Сектор за внатрешна ревизија

Раководител: Билјана Мирчевска-Николовска
E-mail:biljana.nikolovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за ревизија на регуларност и на системите за внатрешна контрола
Александра Јовановска – Помлад соработник-Ревизор во обука на законитост и регуларност на системи за внатрешна контрола
E-mail: aleksandra.jovanovska@kumanovo.gov.mk

Одделение за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето

Марија Бајдевска – Соработник-ревизор на обука за финансиска ревизија
E-mail:marija.bajdevska@kumanovo.gov.mk
Кадрије Лимани – Помлад соработник-ревизор во обука за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето
E-mail: kadrije.limani@kumanovo.gov.mk

Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции,стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР

Раководител: Горан Митевски
Е-маил: goran.mitevski@kumanovo.gov.mk
Помошник раководител: Фатос Аќифи

Одделение за меѓународна соработка  и евроинтеграции
Раководител:Марија Бабан
E-mail:marija.baban@kumanovo.gov.mk

Бобан Јовановски – Советник за  предпристапна помош
E-mail:boban.jovanovski@kumanovo.gov.mк
Роберт Николовски-Самостоен референт за адмикнистративни работи за подготовка на проектна документација
E-mail:robert.nikolovski@kumanovo.gov.mк

Одделение за стратешко планирање,креирање политики,следење и локален економски развој

Раководител: Донка Петровска
E-mail:donka.petrovska@kumanovo.gov.mk
Красимира Стефановска – Помлад соработник за аналитика на локален економски развој
Email:krasimira.stefanovska@kumanovo.gov.mk
Ахмет Јашаровски-Соработник за Поддршка на локален економски развој
E-mail:ahmet.jasharovski@kumanovo.gov.mk
Бљенд Ајдини-Помлад соработник за аналитика на локален економски развој
Линдрит Мемети-Помлад соработник за аналитика на локален економски развој
Горан Лазаревски-Самостоен референт за водење на евиденции од областа на угостителство, туризам, трговија и занаетчиство
E-mail: goran.lazarevki@kumanovo.gov.mk

Одделение за човечки ресурси

Раководител: Јовица Димковски

Тел:031 475 815

E-mail:jovica.dimkovski@kumanovo.gov.mk

Елена Стојмановска – Советник за управување и координирање на човечки ресурси
E-mail:elena.stojmanovska@kumanovo.gov.mk
Анита Зец – Виш соработник за обука
E-mail:anita.zec@kumanovo.gov.mk
Бојан Николовски – Соработник за мотивација, односи со вработените, оценување и стручно усовршување
E-mail:bojan.nikolovski@kumanovo.gov.mk
Јаше Ибишов – Виш соработник за изготвување на акти за внатрешна организација и систематизација на работните места и дисциплинска и материјална одговорнолст на вработените.
E-mail:jashe.ibisov@kumanovo.gov.mk
Маша Оцепек Ташевска-Помлад соработник за организација и водење на информативен систем за управување со човечки ресурси.
E-mail:masha.tashevska@kumanovo.gov.mk
Нера Ланг-Помлад соработник за организација и водење на информативен систем за управување со човечки ресурси.
E-mail:nera.lang.spasovska@kumanovo.gov.mk

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст