Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Упатства, формулари и постапки

Изберете го соодветниот сектор за кој сметате дека ја нуди вашата барана услуга

                                                                                                ( Овде можете да го превземете   Закон за административни такси )

Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината, информирање и односи со јавноста и ИТ

Сектор за правни,имотно правни и општи работи

  Сектор за инспекциски надзор

  За утврдена неругаларност можете да поднесете пријава до следниве инспекции:                   

  • Комунална инспекција
  • Градежна инспекција
  • Заштита на животна средина и екологија
  • Патен сообраќај
  • За јавни патишта
  • За домување во станбени единици
  • За угостителска и туристичка дејност

  Пријавата можете да ја превземете ТУКА

  НАПОМЕНА: Доколку во пријавата нема наведено податоци за пријавителот  , ќе  немаме услови за одговор по истата на подносителот на пријавата .

  НАПОМЕНА: Сите пријави треба да се достават во Архива на Општина Куманово

  • Доказ за административна такса во висина од 50 денариЦел на дознака:административна такса,Примач: Трезорска сметка, Банка на примач: НБРМ, сметка на примач: 100000000063095, уплатна сметка:840-141-03182, приходна шифра: 722315, износ: 50 денари.

  Сектор за образование

  • Образец согласност од родител (MK) (AL)
  • Б А Р А Њ Е Субвенционирање на семејства кои имаат запишано ученик во прво одделение во општинските основни училишта (MK) (AL)

  Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

  Правилници и процедури

  Сектор за урбанизам

  Градежна-дозвола

  https://www.gradezna-dozvola.mk

  Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

  Преку овој систем можете да поднесете:
  1. Барање за издавање на одобрение за градење, доградба и надградба;
  2. Барање за измени во текот на изградбата;
  3. Барање за промена на инвеститор;
  4. Барање за издавање на одобрение за употреба на градба;
  5. Барање за издавање на одобрение за реконструкција;
  6. Барање за издавање на одобрение за пренамена;
  7. Барање за издавање на одобрение за адаптација
  8. Барање за одобрение за подготвителни работи;
  9. Барање за одобрување на идеен проект;
  10. Барање за издавање на решение за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење.

  Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

  За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

  ПРИЛОЗИ:

  Е-Дозволи упатство за поднесители

  Е-Дозволи упатство за институци

  Затвори

  E-урбанизам


  https://www.e-urbanizam.mk/najava.nspxht

  Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

  Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

  За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

  ПРИЛОЗИ:

  Затвори


  E-Барања

  • Барање за извод од урбанистичка документација (МК)
  • Барање за издавање на потврда дека има поднесено барање за легализација (МК)
  • Барање за издавање потврда за припадност во градежен реон(МК)

   

  Затвори

  This life, which had been the tomb of his virtue and of his honour, is but a walking shadow; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

  Сектор за комунлани работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата

  • Б А Р А Њ Е за издавање на лиценца и извод, за вршење на авто-такси превоз на патници на Општина Куманово (МК) (AL)
  • Б А Р А Њ Е за издавање на лиценца и извод за општински линиски превоз на патници на Општина Куманово (МК) (AL)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за одобрување на елаборат за заштита на животната средина (МК)
  • Барање за сечење и кастрење на дрва 2023 (МК) (AL)
  • Б А Р А Њ Е за издавање на Одобрение за вршење на дејност пред деловен објект и Одобрение за привремено користење на јавно уредени површини пред деловен објект (МК)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за времена измена на режим на сообраќај и контролиран режим на сообраќај при прекоп (МК)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за времена измена на режим на сообраќај и контролиран режим на сообраќај (МК) (АL)
  • Барање за промена на адреса (МК) (AL)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за контролиран режим на сообраќај и утврдување на надомест за пречекорување на вкупната дозволена маса (МК) (AL)
  • Б А Р А Њ Е за надоместување на дел од трошоците за приклучна такса за приклучок на гасификациона мрежа за граѓаните на подрачјето на Општина Куманово (МК) (AL)

  Врати се на врвот
  Големина на фонт
  Боја на контраст