Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Упатства, формулари и постапки

Изберете го соодветниот сектор за кој сметате дека ја нуди вашата барана услуга

                                                                                                ( Овде можете да го превземете   Закон за административни такси )

Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината, информирање и односи со јавноста и ИТ

Сектор за администрирање на приходи, стратешко планирање и локален економски развој

Опис на постапки
Сите потребни документи можете да ги најдете ТУКА


        Одделние за администрирање на приходи

Сектор за инспекциски надзор

За утврдена неругаларност можете да поднесете пријава до следниве инспекции:                   

  • Комунална инспекција
  • Градежна инспекција
  • Заштита на животна средина и екологија
  • Патен сообраќај
  • За јавни патишта
  • За домување во станбени единици
  • За угостителска и туристичка дејност

Пријавата можете да ја превземете ТУКА

НАПОМЕНА: Доколку во пријавата нема наведено податоци за пријавителот  , ќе  немаме услови за одговор по истата на подносителот на пријавата .

НАПОМЕНА: Сите пријави треба да се достават во Архива на Општина Куманово.

  • Доказ за административна такса во висина од 50 денариЦел на дознака:административна такса,Примач: Трезорска сметка, Банка на примач: НБРМ, сметка на примач: 100000000063095, уплатна сметка:840-141-03182, приходна шифра: 722315, износ: 50 денари.

Сектор за образование

Се изработува

Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата

Градежна-дозвола


https://www.gradezna-dozvola.mk

Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

Преку овој систем можете да поднесете:
1. Барање за издавање на одобрение за градење, доградба и надградба;
2. Барање за измени во текот на изградбата;
3. Барање за промена на инвеститор;
4. Барање за издавање на одобрение за употреба на градба;
5. Барање за издавање на одобрение за реконструкција;
6. Барање за издавање на одобрение за пренамена;
7. Барање за издавање на одобрение за адаптација
8. Барање за одобрение за подготвителни работи;
9. Барање за одобрување на идеен проект;
10. Барање за издавање на решение за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење.

Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

ПРИЛОЗИ:

Е-Дозволи упатство за поднесители

Е-Дозволи упатство за институци

Затвори

E-урбанизам


https://www.e-urbanizam.mk/najava.nspxht

Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

ПРИЛОЗИ:

Затвори


Се изработува

This life, which had been the tomb of his virtue and of his honour, is but a walking shadow; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

Се изработува

This life, which had been the tomb of his virtue and of his honour, is but a walking shadow; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст