Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Изберете го соодветниот сектор за кој сметате дека ја нуди вашата барана услуга

Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината, информирање и односи со јавноста и ИТ

 • Барање за пристап до информации од јавен карактер (MK) (MK-AL)

Сектор за правни,имотно правни и општи работи

  Сектор за даноци и такси

  Одделние за утврдување и наплата на данок на промет,данок на наследство и подарок

  • БАРАЊЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПОСТАПКА (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА (MK)(MK-AL)

  Одделение за утврдување и наплата на данок на имот, наплата на даноци,такси и други надоместоци

  • Барање за исправка на решение за данок на имот (MK) (MK-AL)
  • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ И ПРЕСТАНОК СО ДОЈНОСТ НА ФИРМА ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР (MK) (MK-AL)
  • П Р И Ј А В А За започнување со работа на новорегистриран правен субјект или трговец поединец (MK) (MK-AL)
  • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ ИЛИ НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ ИЛИ ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ (MK) (MK-AL)
  • П Р И Ј А В А/О Д Ј А В А за П О Д Р У Ж Н И Ц А (MK) (MK-AL)

   

   

   

  Сектор за инспекциски надзор

  За утврдена неругаларност можете да поднесете пријава до следниве инспекции:                   

  • Комунална инспекција
  • Градежна инспекција
  • Заштита на животна средина и екологија
  • Патен сообраќај
  • За јавни патишта
  • За домување во станбени единици
  • За угостителска и туристичка дејност

  Пријавата можете да ја превземете ТУКА (MK) (MK-AL). 

  НАПОМЕНА: Доколку во пријавата нема наведено податоци за пријавителот  , ќе  немаме услови за одговор по истата на подносителот на пријавата .

  НАПОМЕНА: Сите пријави треба да се достават во Архива на Општина Куманово

  • Доказ за административна такса во висина од 50 денариЦел на дознака:административна такса,Примач: Трезорска сметка, Банка на примач: НБРМ, сметка на примач: 100000000063095, уплатна сметка:840-141-03182, приходна шифра: 722315, износ: 50 денари.

  Сектор за образование

  • Образец согласност од родител (MK) (AL)
  • Б А Р А Њ Е Субвенционирање на семејства кои имаат запишано ученик во прво одделение во општинските основни училишта (MK) (AL)

  Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

  • БАРАЊЕ за доделување на средства во вид на еднократна парична помош или помош во натура  (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на деца без родители и родителска грижа
  • (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на деца со специфични потреби до 26 години живот  (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на категорија на лица со тешка телесна, длабока интелектуална попреченост, слепи и глуви лица   (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање- категорија на згрижувачки семејства
  • (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на категорија лица корисници на гарантирана минимална помош (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на категорија право на социјална сигурност за стари лица   (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ- за субвенционирање на трошоци за кирија корисници на гарантирана минимална помош  (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање-категорија на самохрани родители(MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање-категорија на Стечајни работници  (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ- за субвенционирање на трошоци за кирија корисници на гарантирана минимална помош (МК) (МК-АL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на категорија лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП(MK) (MK-AL)       
  • Барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги-категорија право на социјална сигурност за стари лица (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за субвенционирање на категорија право на социјална сигурност за стари лица (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ за остварување на право на финансиска поддршка на здруженија за вршење работи од социјална заштита на територија на општина Куманово заради оддржливост на нивната работна дејност за 2024 година (МК)
  • БАРАЊЕ за остварување на право на финансиска поддршка за вршење работи од социјална заштита на територија на општина Куманово за 2024 година (МК)
  Правилници и процедури

  Сектор за урбанизам

  Градежна-дозвола

  https://www.gradezna-dozvola.mk

  Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

  Преку овој систем можете да поднесете:
  1. Барање за издавање на одобрение за градење, доградба и надградба;
  2. Барање за измени во текот на изградбата;
  3. Барање за промена на инвеститор;
  4. Барање за издавање на одобрение за употреба на градба;
  5. Барање за издавање на одобрение за реконструкција;
  6. Барање за издавање на одобрение за пренамена;
  7. Барање за издавање на одобрение за адаптација
  8. Барање за одобрение за подготвителни работи;
  9. Барање за одобрување на идеен проект;
  10. Барање за издавање на решение за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење.

  Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

  За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

  ПРИЛОЗИ:

  Е-Дозволи упатство за поднесители

  Е-Дозволи упатство за институци

  Затвори

  E-урбанизам


  https://www.e-urbanizam.mk/najava.nspxht

  Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

  Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

  За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

  ПРИЛОЗИ:

  Затвори


  E-Барања

  • Барање за извод од урбанистичка документација (МК) (MK-AL)
  • Барање за издавање на потврда дека има поднесено барање за легализација (МК)(MK-AL)
  • Барање за издавање потврда за припадност во градежен реон(МК)(MK-AL)

   

  Затвори

  This life, which had been the tomb of his virtue and of his honour, is but a walking shadow; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

  Сектор за комунлани работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата

  • Б А Р А Њ Е за издавање на лиценца и извод, за вршење на авто-такси превоз на патници на Општина Куманово (МК) (MK-AL)
  • Б А Р А Њ Е за издавање на лиценца и извод за општински линиски превоз на патници на Општина Куманово (МК) (MK-AL)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за одобрување на елаборат за заштита на животната средина (МК) (MK-AL)
  • Барање за сечење и кастрење на дрва 2023 (МК) (MK-AL)
  • Б А Р А Њ Е за издавање на Одобрение за вршење на дејност пред деловен објект и Одобрение за привремено користење на јавно уредени површини пред деловен објект (МК) (MK-AL)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за времена измена на режим на сообраќај и контролиран режим на сообраќај при прекоп (МК) (MK-AL)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за времена измена на режим на сообраќај и контролиран режим на сообраќај (МК) (MK-АL)
  • Барање за промена на адреса (МК) (MK-AL)
  • Б  А  Р  А  Њ  Е за контролиран режим на сообраќај и утврдување на надомест за пречекорување на вкупната дозволена маса (МК) (MK-AL)
  • Б А Р А Њ Е за надоместување на дел од трошоците за приклучна такса за приклучок на гасификациона мрежа за граѓаните на подрачјето на Општина Куманово (МК) (MK-AL)
  • Барање за доделување на субвенционии на колективните станбени згради за уредување на дворните површини во Општина Куманово за 2024 година (МК)

  This life, which had been the tomb of his virtue and of his honour, is but a walking shadow; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

  Секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко планирање креирање политики, следење и ЛЕР

  •  БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД МАЛ ОБЕМ (МК) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА КУЌИ, СТАНОВИ  И СОБИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА И СЕЛСКИ ДОМАЌИНСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД МАЛ ОБЕМ (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ ОД МАЛ ОБЕМ (MK) (MK-AL)
  • БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВИ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ (MK) (MK-AL)
  • П Р И Ј А В А за исполнување на мининимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност и започнување со работа (MK) (MK-AL)
  • П Р И Ј А В А ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ПРОДАЖЕН ИЛИ ДРУГ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ(MK) (MK-AL)
  • П  Р  И  Ј  А  В  А за утврдување на часот на отпочнувањето на работното време и распоредот на работното време на туристичка агенција(MK) (MK-AL)
  • П  Р  И  Ј  А  В  А за утврдување на часот на отпочнувањето на работното време и распоредот на работното време (MK) (MK-AL)

   Врати се на врвот
   Големина на фонт
   Боја на контраст