Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Преглед на закони:


 

 • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.  ( Сл. Весник на РМ бр. 13 од 01.02.2006 година)
 • Закон за даноците  на имот  („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16)
 • Закон за комуналните такси  (Сл.Весник на РМбр.6/2004,64/2005,92/2007,123/12,154/15,192/15 и 23/16)
 •  Закон за административни такси („Сл. весник на РМ бр.  17/93 ,20/96 ,7/98 ,13/2001 ,24/2003 ,19/2004,61/2004,95/2005,70/2006,92/2007,88/2008,6/10,145/10,17/11,84/12,192/15,23/16)
 • Закон за угостителска дејност („Службен весник на Република Македонија„ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11 и 141/12)
 • Закон за буџетите ( Сл. Весник на РМ бр. 791/93, 96/04) и Упатство за начинот на евиденција и располагање со јавни приходи ( Сл. Весник на РМ. Бр.3/04 и 42/05)
 • Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016)
 • Закон за инспекциски надзор ( Сл. Весник на РМ бр.50/10,162/10,157/11,147/3,41/14 и 33/15,30/16,39/16,31/16 и 71/16)
 • Закон за јавна чистота ( Сл. Весник на РМ бр.111/08,64/09,88/10,23/11,53/11,80/12 и 163/2013)
 • Закон за комунални дејности ( Сл. Весник на РМ бр.95/12,163/13 и 42/14),
 • Закон за животна средина(Сл.ВесникнаРМбр.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,5/11,123/12,93/13,187/13 и 42/14)
 • Закон за заштита од бучавата во животната средина ( Сл. Весник на РМ бр.79/07,124/10,47/11 и 163/13)
 • Закон за управување со отпад (Сл. Весник на РМ бр.68/04,71/04,107/07,102/08,134/08,123/124/10,51/11,147/13 и 163/13)
 • Закон за амбиентален воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04,92/07,35/10,47/11,59/12 и 163/13)
 • Закон за водите(бр.87/08,6/09,83/10,51/11,44/12,23/13,161/09,163/13 и 180/14)
 • Закон за просторно и урбанистичко планирање член 49 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 24/08)
 • Закон за градба, ( Службен весник на Р. Македонија бр. 130/2009)
 • Закон за животна средина („ Сл. Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187,13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16)
 • Закон за превоз во патниот сообраќај,( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)
 • Закон за јавните патишта ( Службен весник на Р. Македонија бр. 84/08)
 • Закон за општа управна постапка („Сл. весник на РМ бр. 124/15)
 • Закон за градежно земјиште ( Сл. Весник на РМ бр.82/08)
 • Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13 и 72/13)
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст