Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Пристап до информации од јавен карактер


Лице одговорно за информации од јавен карактер:

Александра Јовановска
         Помлад соработник-Ревизор во обука на законитост и регуларност на системи за внатрешна контрола
          Број на телефон:
         E-mail:[email protected] ([email protected])

Милена Ѓукиќ Ордевска
         Соработник за лекторирање
          Број на телефон:
          E-mail:milena.ordevska@kumanovo.gov.mk ([email protected])

Зија Адеми
          Помлад соработник за поддршка на седници на Совет
           Број на телефон:
          E-mail:zija.ademi@kumanovo.gov.mk ([email protected])

Елизабета Стојковска
          Соработник за односи со јавноста
           Број на телефон:
          E-mail:
elizabeta.stojkovska@kumanovo.gov.mk ([email protected])

Лектор во Општина Куманово: Милена Ѓукиќ Ордевска

Офицер за заштита на лични податоци:
Марија Бабан
Раководител на одделение за меѓународна соработка и евроинтеграции
Број на телефон: 031 475 800
Е-mail:[email protected]  

Листа на информации од јавен карактер:

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Информација Локација
1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои се утврдени со закон
Надлежности на Општината
Статут на Општина Куманово
2. Податоци за контакт на институцијата Контакт
3. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата Градоначалник
4.  Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило
Регистар на документи/закони од надворешно потекло
8. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти Правилник за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
9. Органограм за внатрешна организација на институцијата Органограм за внатрешна организација на институцијата
10. Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата
Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата
 11. Годишни планови и програми за работа на институцијата
Годишни планови и програми за работа на институцијата
12. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата
Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата
 13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата
Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата
 14. Ревизорски извештаи
Ревизорски извештаи
15. Видови услуги кои ги дава институцијата
Видови услуги кои ги дава институцијата
16.Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
(за секоја услуга се дадени цените на услугата)
17. Поднесување на барање за пристап до информации
Поднесување на барање за пристап до информации
18. Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство
Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство
19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата
Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата
20. Соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата на институцијата во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила и друго
Соопштенија до јавноста
Информативни билтени
Службени гласила
21. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор
22.Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации
23. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на институцијата Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на институцијата

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст