Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Во среда седница на Советот на Општина Куманово

Во среда 19 јуни 2019 година со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи Дваесет и осмата  седница на Совет на општина Куманово.

Дневен ред

 1. Извештај за работење на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за 2018 година со финансов извештај;
 2. Извештај за работење на Заедничко јавно претпријатие „ЕКО-ЗОНА“ Куманово за 2018 година со финансов извештај;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2019 година на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за плата, надоместоци на плата и други примања на вработените на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за преземање на административни службеници од Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови „КУМАНОВО ПЛАН“ Куманово во Општина Куманово;
 7. Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2019 година;
 8. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2019 година;
 9. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2019 година;
 10. Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
 11. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Март 2019 година;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 13. Предлог – Правилник за измена на Правилникот за начин на распределба на средства за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2019 година;
 14. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година;
 15. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;
 16. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност за аплицирање на Јавен повик за инфраструктурни проекти, објавен од страна на УНОПС-Канцеларија за проектни услуги на Обединетите нации, финансиран од страна на Кралство Норвешка;
 18. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на модуларен еднокатен паркинг сопственост на Општина Куманово на Јавното претпријатие „Куманово – паркинг“- Куманово;
 19. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на урбана опрема – мобилни штандови на Јавното претпријатие „Пазаришта“ – Куманово;
 20. Предлог – Одлука за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност деловни простории сопственост на Општина Куманово да се дадат под закуп по пат на електронско јавно наддавање;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2049/1, м.в. Донја Река, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 905, м.в. Дрениче, КО Сушево – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 922, м.в. Киселица, КО Табановце – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1812, м.в. Село, КО Живиње – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1031/1, м.в. Шмрк, КО Куманово – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1690/2, м.в. Мртвица, КО Доброшане – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 788, м.в. Голема Корија, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 400/2, м.в. Градешка Лука, КО Кучкарево – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3412/5, м.в. Дрење, КО Романовце вон г.р. – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 804, м.в. Мајорово Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 432/6, м.в. Новине, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 484/1, м.в. Лука, КО Градиште – Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 360, м.в. Делено поле, КО Довезенце – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 447/2, м.в. Новине, КО Биљановце вон г.р. – Општина Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2714/2 и 2714/3, м.в. Црвени, КО Куманово – Општина Куманово;
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 568, м.в. Црно Поле, КО Куманово – Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1457, м.в. Лука, КО Бељаковце – Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2173, м.в. Долна река, КО Шупли Камен – Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 431/1, м.в. Јегупка, КО Орашец – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 921/7, м.в. Зебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 500, м.в. Селиште, КО Љубодраг – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2048, м.в. Бара, КО Куманово – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4069/4, м.в. Велешки пат, КО Куманово – Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 723 и 751/1, м.в. Мајорово Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 46. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2890/2 и 2890/1, м.в. Село, КО Клечевце – Општина Куманово;
 47. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1978, м.в. Поток, КО Орашац – Општина Куманово;
 48. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2019 година;
 49. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2019 година за ангажирање на дополнителни 10 (десет) работници преку агенција за привремени вработувања во Општина Куманово;
 50. Предлог – Решенија за именување на претставници од Општина Куманово за членови на училишните одбори во општинските основни училишта:
 • „Крсте Мисирков” – Куманово
 • „Браќа Миладиновци” – Куманово
 • „11 Октомври” – Куманово
 • „Вук Караџиќ” – Куманово
 • „Толи Зордумис” – Куманово
 • „Кочо Рацин” – Куманово
 • „Христијан Карпош” – Куманово
 • „Магдалена Антова” – Куманово
 • „Карпош” – с. Умин Дол
 • „Битолски Конгрес” – с. Лопате
 • „Кирил и Методиј” – с. Романовце
 • „Браќа Рибар” – с. Табановце
 • УОМО „Панче Пешев” – Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст