Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Градоначалникот на општина Куманово Димитриевски со реакција на Барањето на СВР Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

По барањето на Секторот за внатрешни работи Куманово Локалната самоуправа да обезбеди локација,која ќе биде наменета за паркирање на мотокултиватори во градот и управување и учество во сообраќајот на истите, општина Куманово ја информира јавноста и граѓаните дека општината нема никакви ингеренции во обезбедување на локации и вршење на контрола. Напротив, согласно постоечките Закони и подзаконски акти, учеството и контролата на мотокултиватори, кои се регистрирани како земјоделски машини, со намена за употреба во земјоделството, а не за вршење на дејност,како и издавање на соодветни и справи за управување на истите, е во надлежност на Министерството за внатрешни работи – СВР Куманово на подрачје на општина Куманово.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19, 302/20 и 122/21), член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весникна РМ“ бр. 5/02), јасно е наведено дека: (Општините и градот Скопје го уредуваат сообраќајот на локалните патишта и улици на своето подрачје, согласно со одредбите од овој закон.), како и член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) каде стои дека под надлежност за Општината се комуналните дејности: одржување на јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад; одржување и реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти; регулирање на режимот на сообраќај; изградба и одржување на јавниот простор за паркирање,отстранување на непрописно паркирани возила и отстранување на хаварисаните возила од јавни површини.

Согласно горенаведените законски одредби и конкретни членови од Законите,кои ги дефинираат условите и критериумите за управување и учество во сообраќајот со мотокултиватори,како и дефинирање на надлежностите на општина Куманово врз управување на сообраќајот и сообраќајните текови на локалните улици и патишта, со што се дефинира дека движењето на мотокултиваторите и нивното стационирање на јавно прометните површини на подрачје на општина Куманово не е во надлежност и не може да биде контролирано од страна на Локалната самоуправа.

МВР има должност да ги исклучи од сообраќај сите оние, кои вршат дејност на собирање на отпад и пренос на градежен шут, како и да ги санкционира за учество во сообраќај и узурпирање на јавно- прометни површини, каде самоиницијативно и недозволено се паркираат на булевар Октомвриска револуција, локалитет Житомел и наспроти влезот во населба Средорек.

Важно е да напоменеме и дека мотокултиваторите се регистрирани и во сопственост на физички лица и од таа причина Општината не е во надлежност за обезбедување на простор за паркирање и стационирање на мотикултиватори, а Општината исклучиво стопанисува со утврдени зони за паркирање.Дополнително, истите лица кои ги користат мотокултиваторите не се лиценцирани за собирање и одлагање на отпад и не постои законска одредба со која може на лицата да им бидат издадени лиценци.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст