Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и деветa седница на Советот на Општина Куманово

На 04 јули 2019 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи дваесет и деветта седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

• Усвојување на записникот од Дваесет и седмата седница на Советот на Општина Куманово

1. Предлог – Одлука за давање согласност на Изменување и дополнување на Годишен план за вработување во 2019 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
2. Предлог – Одлука за давање согласност на Изменување и дополнување на Годишен план за вработување во 2020 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
3. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУ Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за 2019 година;
4. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство помеѓу јавен и приватен партнер заради модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во Општина Куманово;
5. Предлог – Одлука за набавка на моторни возила за потреби на Општина Куманово;
6. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2019 година;
7. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Вук Караџиќ“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Благој Илиев Гуне“ и ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово;
8. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за спроведување на површини за градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница на градежен реон на град Куманово;
9. Предлог – Одлука за формирање на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст