Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Деветта седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 19 април 2018 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи деветтата седница на Советот на Општина Куманово.

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Шестата и Седмата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за апликација и реализација на проектот „Театарски мост на културата – современа уметност и традиции за одржлив туризам”;
 2. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за апликација и реализација на проектот „Театарски мост на културата – современа уметност и традиции за одржлив туризам”;
 3. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за апликација и реализација на проектот „Соработка во визуелните уметности за промоција на културниот идентитет на регионот”;
 4. Предлог – Одлука за давање на согласност за апликација и реализација на проектот „Заедничка историја и култура – Мост преку граници“;
 5. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година;
 6. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година;
 7. Буџетски календар;
 8. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година;
 9. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2018 година;
 10. Предлог – Одлука за основање на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови „КУМАНОВО – ПЛАН“ Куманово;
 11. Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 14. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2017 година;
 15. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2017 година;
 16. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2017 година;
 17. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.10.2017 – 31.12.2017 година;
 18. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2017 – 31.12.2017 година;
 19. Извештај за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.01.2017 – 31.12.2017 година;
 20. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 22. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2017 година;
 23. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2017  година;
 24. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 25. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2017 година;
 26. Годишна сметка и Извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2017 година;
 27. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2017 година со финансов извештај;
 28. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 29. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 30. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 31. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 32. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во 2019 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 33. Годишен извештај за реализирана Програма за јавно здравје за Општина Куманово за 2017 година;
 34. Извештај за работење на Центарот за развој на Североисточниот плански регион за 2017 година со финансов извештај;
 35. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти “Куманово – гас” Куманово;
 36. Предлог – Одлука за утврдување на цена на влезници и начин на користење на тениски терени „23-ти Октомври“ Куманово;
 37. Предлог – Одлука именување на командант на Штаб за заштита и спасување на Општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за именување на членови на Штаб за заштита и спасување на Општина Куманово;
 39. Предлог – Одлука за поставување на должност на командири на просторни единици за заштита и спасување на Општина Куманово;
 40. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Комисија за процена и утврдување на висината на штетата од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Куманово;
 42. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за градење на верски објект на Македонска православна црква – Охридска архиепископија – Скопје, Кумановско-Осоговска Епархија;
 43. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 44. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Гоце Делчев“, Урбан блок 27, плански опфат меѓу регионален пат Куманово – Свети Николе, ул. „2001“, ул. „АВНОЈ“ и ул. „Видое Смилевски Бато“ – Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 526/5, м.в. Селиште, КО Љубодраг – Општина Куманово;
 46. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 635/2, м.в. Лозјиште, КО Новосељане – Општина Куманово;
 47. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 919 и КП 918, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
 48. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2056, м.в. Локва, КО Пезово – Општина Куманово;
 49. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4281/1, м.в. Трлиште, КО Табановце – Општина Куманово;
 50. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 363/2, м.в. Вирови, КО Јачинце – Општина Куманово;
 51. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1438, м.в. Поток, КО Орашац – Општина Куманово;
 52. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1497/1, м.в Поток, КО Орашац – Општина Куманово;
 53. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 628/5, село Доброшане, КО Доброшане – Општина Куманово.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст