Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Десетта седница на Совет на Општина Куманово на 02 јуни 2022 година

На 02 јуни 2022 година (четврток) во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи десеттата седница на Совет на Општина Куманово по следниот

 

Дневен ред

  1. Информација за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово;
  2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.2022 – 31.03.2022 година;
  3. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 8185/52 од 29 декември 2020 година;
  4. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово, бр. 09 – 515/7 од 20 јануари 2022 година;
  5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
  6. Предлог – Решение за давање согласност на Ценовникот за изменување и дополнување на Ценовникот на услуги на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
  7. Предлог – Одлука за давање согласност за апликација и реализација на проектот „Заеднички системи за управување и интервенција на културното наследство и локалитети – можност за проучување на општественото живеење и подобрување на прекуграничната соработка“;
  8. Предлог – Локален акционен план за животна средина на Општина Куманово (2022 – 2028);
  9. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување;
  10. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст