Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред за Дваесет и прва седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Дваесет и прва седница на Советот на

Општина Куманово

 

На 09 јануари 2019 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи дваесет и првата седница на Советот на Општина Куманово.

 

 

Дневен ред

 

 1. Предлог – Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово;
 2. Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2019 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 6. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за усвојување на вредноста на бодот за пресметување на платите во ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за преземање на административни службеници од Општина Куманово во ЈП „Куманово – план“ Куманово;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2019 година;
 9. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бедиње“, дел од УБ 85, плански опфат меѓу ул. „Трајко Јовановски“, ул. „1“, пешачка патека, ул. „11-ти Ноември“, пешачка патека и ул. „Новопланирана 2“ – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул. „Тоде Мендол“, ул. „Браќа Филиповиќ“, граница на наменска зона и ул. „Вук Караџиќ“ – Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 16/6, м.в. Аниште, КО Доброшане – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2346/1, м.в. Поток, КО Винце – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1616/3, м.в. Река, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1418/1, м.в. Мала Корија, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 101/1 и 101/2, м.в. Влашки Рид, КО Черкеско Село – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2657/1, м.в. Барово, КО Винце – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 18/3, м.в. Аниште, КО Доброшане – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 666/1, м.в. Трлиште, КО Куманово – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1396, м.в. Банковица, КО Доброшане – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1183, м.в. Село, КО Шупли Камен – Општина Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст