Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред за десетта седница на Совет на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

 

Десетта седница на Советот на Општина Куманово

            На 04 мај 2018 година (петок), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи десеттата Седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

 

  • Усвојување на записникот од Осмата седница на Советот на Општина Куманово

 

  1. Предлог – Одлука за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово во објектот „Детелинка“ лоциран на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 1 во Куманово во состав на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово;
  2. Предлог – Одлука за давање на согласност за апликација и реализација на проектот „Зајакнување на туристичкиот потенцијал во Куманово и Ќустендил преку модерна визија за регионите“;
  3. Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово;
  4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1541, м.в. Величковска маала, КО Четирце – Општина Куманово;
  5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3347/1, м.в. Говедарски пат, КО Куманово – Општина Куманово;
  6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 798, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
  7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 264, м.в. Калиште, КО Клечовце – Општина Куманово;
  8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 432/4, м.в. Новине, КО Биљановце – Општина Куманово;
  9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4069/5, м.в. Велешки пат, КО Куманово – Општина Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст