Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на втората седница на Совет на Општина Куманово

На 06 декември 2021 година (понеделник), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи втората седница на Советот на Општина Куманово, по следниот

Дневен ред

1. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2021 година;
2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.07.2021 – 30.09.2021 година;
3. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2021 година;
4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.07.2021 – 30.09.2021 година;
5. Предлог – Одлука за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово;
6. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година;
7. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година;
8. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.07.2021 – 30.09.2021 година;
9. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2021 година;
10. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2021 година;
11. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
12. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
13. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2021 година;
14. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион, број 09-9230/5 од 24.10.2007 година;
15. Предлог – Одлука за именување на членови на Управен одбор на Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе;
16. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари (интерактивни табли, помошно-технички помагала и опрема за спортски сали) – сопственост на Општина Куманово на 17 општински основни училишта;
17. Предлог – Одлука за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово;
18. Предлог – Решение за разрешување на член на Управниот одбор на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
19. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за локален економски развој на Советот на Општина Куманово;
20. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам на Советот на Општина Куманово;
21. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за заштита на животната средина и природата на Советот на Општина Куманово;
22. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на Општина Куманово;
23. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за социјална, детска и здравствена заштита на Советот на Општина Куманово;
24. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Куманово;
25. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за месна самоуправа на Советот на Општина Куманово;
26. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на Општина Куманово;
27. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените на Советот на Општина Куманово;
28. Предлог-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на Советот на Општина Куманово.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст