Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на дванаесетта седница на Совет на Општина Куманово

На 31 август 2022 година (среда) во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дванаесеттата седница на Совет на Општина Куманово по следниот:

Дневен ред

1. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.04.2022 – 30.06.2022 година;
2. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
3. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за враќање на товарно специјално возило – пајак на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
5. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
6. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово од 01.04.2022 – 30.06.2022 година;
7. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за измена на Статутот на ЈП „Водовод“ – Куманово, бр. 02-1186/4 од 28.04.2022 година;
8. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Водовод“ – Куманово;
9. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Водовод“ – Куманово;
10. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
11. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Април – Јуни 2022 година;
12. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
13. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
14. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
15. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за периодот Април – Јуни 2022 година;
16. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
17. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
18. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.04.2022 – 30.06.2022 година;
19. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
20. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.04.2022 – 30.06.2022 година;
21. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
22. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
23. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
24. Предлог – Одлука за давање согласност на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за вработување на работници на определено работно време по пат на јавен оглас;
25. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на цена на чинење на услугите на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
26. Годишен извештај за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
27. Годишна програма за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2022/2023 година;
28. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
29. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
30. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
31. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
32. Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
33. Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
34. Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
35. Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
36. Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
37. Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2022/2023 година;
38. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
39. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2022/2023 година;
40. Годишен извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
41. Годишна програма за работа на ООУ „11 Октомври“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
42. Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
43. Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
44. Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
45. Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
46. Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
47. Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
48. Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
49. Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
50. Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
51. Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
52. Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
53. Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
54. Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
55. Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
56. Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2021/2022 година;
57. Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2022/2023 година;
58. Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2021/2022 година;
59. Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2022/2023 година;
60. Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2021/2022 година;
61. Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2022/2023 година;
62. Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2021/2022 година;
63. Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2022/2023 година;
64. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2021/2022 година;
65. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2022/2023 година;
66. Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2021/2022 година;
67. Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2022/2023 година;
68. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
69. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
70. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2022/2023 година;
71. Предлог – Одлука за давање на согласност за времена реализација на воспитно-образовниот процес за дел од учениците од ООУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово и ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово во училишните простории на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово;
72. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2022 година до 30 јуни 2022 година;
73. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2022 година;
74. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Старо Нагоричане и Општина Куманово;
75. Предлог – Одлука за формирање на заедничка комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Старо Нагоричане и Општина Куманово;
76. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Старо Нагоричане и Општина Куманово;
77. Предлог – Одлука за давање на користење на движнa ствар – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
78. Предлог – Одлука за давање на времено користење на дел од недвижен имот – сопственост на Општина Куманово на ЈЗУ „Здравствен дом“ Скопје;
79. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2023 година;
80. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2022 година.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст