Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Единаесеттата седница на Советот на Општина Куманово

Седницата ќе се одржи на 07 јули 2022 година (четврток), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

 

 • Усвојување на записникот од Деветтата седница на Советот на Општина Куманово

 

За работа на седницата го предлагам следниот

 

Дневен ред 

 1. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 2. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на вработени во ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за 2022 година;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени на дополнителни услуги кои ги врши Одделението за собирање и транспортирање на отпад при ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на цени на влезници за користење на Затворен градски базен во Куманово;
 6. Предлог – Одлука за утврдување на цени на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад во Општина Куманово;
 7. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 8. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово, бр. 02 – 167/12 од 23.03.2022 година;
 10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Ценовникот на услуги на ЈП „Пазаришта“ – Куманово, бр. 02 – 376/5 од 30.06.2022 година;
 11. Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2022 година;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 13. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 15. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово со финансиски план за 2022 година;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополна на Годишен план за вработување во 2022 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 18. Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
 20. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 22. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 23. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 24. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 25. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 26. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 27. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
 28. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;
 29. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 30. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкези – Куманово;
 31. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Кирил и Методиј” с. Романовце – Куманово;
 32. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Битолски Конгрес” с. Лопате – Куманово;
 33. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Карпош” с. Умин Дол – Куманово;
 34. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово;
 35. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Вера Которка“ с. Клечовце – Куманово;
 36. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2023 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово;
 37. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2022 година;
 38. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2022 година;
 39. Предлог – Локален акционен план за животна средина на Општина Куманово (2022 – 2028);
 40. Предлог – Одлука за измена на режим на сообраќај, утврдување и воведување на режим на сообраќај на локалитет „Водовод“ со воведување на зонско паркирање, Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2022 година;
 42. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2022 година;
 43. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2022 година;
 44. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, плански опфат меѓу Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул. „11 Ноември“, к.п. 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон – Општина Куманово;
 45. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Стари Лозја“, дел од УБ 11, плански опфат помеѓу ул. „Доне Божинов“, ул. „100“, ул. „200“ и крак на ул. „Доне Божинов“ и граница на наменска зона – Општина Куманово;
 46. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари – сопственост на Општина Куманово на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 47. Предлог – Решенија за именување на претставници од Општина Куманово за членови на училишните одбори во општинските основни училишта:
 • „Крсте Мисирков” – Куманово
 • „Браќа Миладиновци” – Куманово
 • „11 Октомври” – Куманово
 • „Вук Караџиќ” – Куманово
 • „Толи Зордумис” – Куманово
 • „Кочо Рацин” – Куманово
 • „Христијан Карпош” – Куманово
 • „Магдалена Антова” – Куманово
 • „Карпош” – с. Умин Дол
 • „Битолски Конгрес” – с. Лопате
 • „Кирил и Методиј” – с. Романовце
 • „Браќа Рибар” – с. Табановце
 • УОМО „Панче Пешев” – Куманово.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст